สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงอาภัสรา   ใจเสือกุล
 
1. นางสาวไพลิน  นาคสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงมนทกานติ  สถาพร
 
1. นางปรมาภรณ์  สุขกุล
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุภัทรา  ใจงาม
2. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  สิทธิคำทับ
 
1. นางสาวศันสนีย์  เนียมหอม
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิธร   ภักดีฤทัย
 
1. นางสัญญา  สุธรรมาวิวัฒน์
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงตุลยดา  สิงห์รัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร  เกษไกรศรีกาญจน์
3. เด็กหญิงอาทิติยา  นิลศาสตร์
 
1. นางวรรณรัตน์  ฉัตรมงคล
2. นางสาวอุษา  ศรีเกลื่อนกิจ
 
6 วิทยาศาสตร์ Science Show ป.4-ป.6 78.6 เงิน 9 1. เด็กชายนภมณฑล  นอขุนทด
2. เด็กหญิงสุกัญญา  คงภูมิผล
3. เด็กชายอัครนันท์  ลิ้มประเสริฐ
 
1. นางสาววลัยพร  ศรีศร
2. นางสาวศิวพร  รัตนวงศ์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 26 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  อ้นนอก
 
1. นางสาวกัลยา  ชัยปฏิวัติ
 
8 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  แช่มวิลัย
2. เด็กชายศตายุ  องอาจ
3. เด็กชายเพิ่มพูนทรัพย์  ศรีวิไลจันทร์โท
 
1. นายสุพจน์  รักร่วม
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กชายกมัยธร  เฉลิมชัยศรี
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เหล่างาม
 
1. นางสาวสิริกัญญา  สังขพัฒน์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงตวันนา  มูลมาตย์
2. เด็กหญิงศิริวัลย์  ศรีโสภา
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  สิทธิเจริญรุ่งเรือง
 
1. นางสาวอุษา  ศรีเกลื่อนกิจ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลลักษณ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  พรหมศิริ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ไทยพินิจ
 
1. นางสาวอุษา  ศรีเกลื่อนกิจ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงอาภัสสรา  ใจเสือกุล
2. เด็กหญิงเกษฎาภรณ์  สิทธิคำทับ
 
1. นางแน่งน้อย  ชูนิกร
 
13 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิทธิพร  ญาติเจริญ
 
1. นางสาวจิรดา  วิทยากุล