สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญพงพันธ์
 
1. นางสาวธีรนุช  หมีทอง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 47 1. เด็กหญิงเปมิกา  โพธิ์ทองมา
 
1. นางสาวธีรนุช  หมีทอง
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  สุดธง
 
1. นางสาวธีรนุช  หมีทอง
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนำโชค  เวียงสารธาร
 
1. นางบังอร  แสงวิโรจน์ฤทธิ์
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 87.5 ทอง 5 1. เด็กชายบวรภัค  กอบสุทธิพูนชัย
2. เด็กหญิงภีมม์ภัธ  เสวิกุล
3. เด็กหญิงสกุลรัตน์  ประสนิท
 
1. นางบังอร  แสงวิโรจน์ฤทธิ์
2. นางสาววรรณกร  ทัศจันทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกรกัณฑ์  การุณ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัญจบุศย์
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญยะมานิตย์
4. เด็กหญิงประกายดาว  พาหะ
5. เด็กหญิงลักษิกา  วงษ์นาค
 
1. นางสาวนาตยา  สุทธิราวุธ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 46 1. เด็กชายณัฐนันท์  โคษา
2. เด็กหญิงระพีพรรณ  กลัดอยู่
 
1. นางสาวอุษา  บุญปกครอง
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กหญิงศลิษา  วรศิริ
 
1. นายจิรายุทย์  คงศักดิ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอรชพร  สร้อนสน
 
1. นางวันเพ็ญ  ศุภเสรีสกุล
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายอมรเทพ  วิเศษ
 
1. นางวันเพ็ญ  ศุภเสรีสกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  แก้วนวลบวรนิจ
 
1. นางวันเพ็ญ  ศุภเสรีสกุล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ซื่อตรงประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  ศุภเสรีสกุล
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายอิงคทัต  จันทรมณี
 
1. นายอาซ่า  เลาฉาย
 
14 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 83 ทอง 24 1. เด็กหญิงสุกฤษดา  ศรีรุ่งเรื่อง
 
1. นางกัญญา  ปริญญาสุจิต
 
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง 8 1. เด็กชายธนกฤต  จันทร์หนู
2. เด็กชายปุญญพัฒน์ดนัย  มั่นคง
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ชลวุฒิ
 
1. นางสาวศุภมาศ  ดาราโรจน์
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกมลวลัย  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงธิญาดา  ศาลางาม
3. เด็กชายอัญชิสา  อามาตมูลตรี
 
1. นางสาวยุพิน  เฉลิมโชคลิไล