สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงทัศวรรณ  สุดธง
 
1. นางสาวธีรนุช  หมีทอง
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนำโชค  เวียงสารธาร
 
1. นางบังอร  แสงวิโรจน์ฤทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายกรกัณฑ์  การุณ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัญจบุศย์
3. เด็กหญิงนภัสนันท์  บุญยะมานิตย์
4. เด็กหญิงประกายดาว  พาหะ
5. เด็กหญิงลักษิกา  วงษ์นาค
 
1. นางสาวนาตยา  สุทธิราวุธ
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  แก้วนวลบวรนิจ
 
1. นางวันเพ็ญ  ศุภเสรีสกุล