สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 63 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เจริญพงพันธ์
 
1. นางสาวธีรนุช  หมีทอง
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 47 1. เด็กหญิงเปมิกา  โพธิ์ทองมา
 
1. นางสาวธีรนุช  หมีทอง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 61 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงอรชพร  สร้อนสน
 
1. นางวันเพ็ญ  ศุภเสรีสกุล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 69.3 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ซื่อตรงประเสริฐ
 
1. นางวันเพ็ญ  ศุภเสรีสกุล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 67.67 ทองแดง 8 1. เด็กชายอิงคทัต  จันทรมณี
 
1. นายอาซ่า  เลาฉาย