สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 77 เงิน 18 1. เด็กหญิงปทิตตา   พรจำเริญรัตน์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   งามสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กชายวาฮิด   ไหว คิท ออง
 
1. นางวราภรณ์   โพธิ์ศิลป์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงวิรัชฎา  ธีระอรรถเวช
 
1. นางสาวรพีพรรณ  โพธิ์โชติ
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 21 1. เด็กหญิงปุณยนุช   แซ่เจี่ย
 
1. นางวราภรณ์  โพธิ์ศิลป์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงปิยกร   งามกิจปราโมทย์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   งามสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 73 เงิน 13 1. เด็กหญิงจิดาภาท์  วิจิตร์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เจริญสุข
 
1. นางวราภรณ์  โพธิ์ศิลป์
2. นางสาวศุภลักษณ์   งามสุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรุจาภา  นวการชัยดิฐ
 
1. นางสาวยุพดี  บุตรสนม
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 44 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวรินทร  ธนทรัพย์สกุล
 
1. นางวิไลวรรณ   วิจารณมโนธรรม
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 6 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวรลักษณ์  ชาญด้วยกิจ
 
1. นางสาวพรวิภา   โต้วฮวดใช้
 
10 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงชัชชญา  ศิริโภค
2. เด็กหญิงธันยพร  คงวิวัฒนากุล
3. เด็กชายศิรกฤษฎิ์  สวัสดิโกศล
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สุขสุภาพ
2. นางสาววิภาภรณ์  กิตติพรพจน์
 
11 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูมิ  โชติญาณพงษ์
2. เด็กชายภูวเดช  ชินกฤษวริทธ์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สุขสุภาพ
2. นางสาววิภาภรณ์  กิตติพรพจน์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยงชัยหิรัญ
 
1. นางเสาวนีย์   วงศ์ทอง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงภิญญดา  โชติญาณพงษ์
 
1. นางเสาวนีย์   วงศ์ทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงวทัญธร  วทัญญูสกุล
2. เด็กชายเจมส์ รัชชานนท์  ฟีลิน
 
1. นางสาวบุญรักษา    สงวนพงษ์
2. นางสาวพรวิภา  โต้วฮวดใช้
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 35 1. เด็กหญิงชนิตา   หว่อง
2. เด็กชายณัฐกฤต  พ้นภัยพาล
 
1. นางสาวบุญรักษา   สงวนพงษ์
2. นางวราภรณ์  โพธิ์ศิลป์
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กชายพีรพร   พรหมเมศ
2. เด็กหญิงรติมา   ชลอำนวย
 
1. นางสาวอุมาพร  โททอง
2. นางสาวเบญจวรรณ    วิรานุวัตร
 
17 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายธนวัฒน์  คงวิวัฒนากุล
2. เด็กชายปุญญาพัฒน์  ถึกสถิตย์
3. เด็กชายรุจิภาส  นวการชัยดิฐ
 
1. นางสาวอรวรรณ  อิ่มสวาสดิ์
2. นางสาวอุมาพร  โททอง
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนิช  แซ่โง้ว
 
1. นางสาวอรวรรณ   อิ่มสวาสดิ์
 
19 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  กาฝาก
 
1. นางสาวอรวรรณ   อิ่มสวาสดิ์
 
20 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายธงเดช  ศักดิ์ประศาสตร์
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เจือประเสริฐ
3. เด็กชายอาทิดนย์  พฤฒิทวีวัฒน์
 
1. นายทวีสิทธิ์  ผิวเรือง
2. นางสาวอรวรรณ  อิ่มสวาสดิ์
 
21 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชนิกานต์  น้อมพิทักษ์เจริญ
2. เด็กหญิงทักษพร  อัจฉราพรเพ็ญ
3. เด็กหญิงมุกมณี  ศิลปพานิช
 
1. นายทวีสิทธิ์  ผิวเรือง
2. นางสาวอรวรรณ  อิ่มสวาสดิ์
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรากร   สุวานิช
 
1. นายศิวมาศ   สำเนียงล้ำ
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐทวรรณ   มรรคมนตรี
 
1. นายศิวมาศ   สำเนียงล้ำ
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงพีรดา   สวัสดี
 
1. นายศิวมาศ   สำเนียงล้ำ
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณภัทร   เหลืองแสนสะอาด
 
1. นายสฤษดิ์กานต์  พิศภูมิภูเมศป์
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 46 1. เด็กชายชิโณทัย   ทองใบ
2. เด็กหญิงพลอยนภัส   ชลธาร์นนท์
 
1. นายณัฐวรรธน์   คชเวช
2. นางสาววิภาภรณ์   กิตติพรพจน์
 
27 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายตฤณ   เชาวน์วุฒิสุข
2. เด็กชายศรัณญ์  รัตนสินธ์วงศ์
3. เด็กชายศุภณัฐ   หอมหวล
 
1. นางวราภรณ์  โพธิ์ศิลป์
2. นางวิไลวรรณ   วิจารณมโนธรรม
 
28 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงธันยพร   คงวิวัฒนากุล
2. เด็กหญิงมุกมณี   ศิลปพานิช
 
1. นายณัฐวรรธน์   คชเวช
2. นางสาววิภาภรณ์   กิตติพรพจน์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 83.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงอติภา  จงจิระ
 
1. นางสาวชมพูนุท   สาทพันธ์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงน้ำไพลิน   ฟีลิน
 
1. นางสาวชมพูนุท   สาทพันธ์
 
31 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเฮ จู   ลี
 
1. นางสาวชมพูนุท   สาทพันธ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายพศทัต  เจนธรรมคุณ
 
1. นางทิวาพร  จันทวงษ์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัณฑิลา  สุรวัฒนพงษ์
 
1. นางสาวชมพูนุท   สาทพันธ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายเป็นไท  กีระสุนทรพงษ์
 
1. นางทิวาพร   จันทวงษ์
 
35 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 80 ทอง 34 1. เด็กหญิงปวริศา  อรุณสกุล
 
1. นางสาวณัฐนิชา   ยินดี
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 86 ทอง 30 1. เด็กหญิงณฐมน  กาฝาก
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กิจถาวรวงศ์
3. เด็กหญิงสิริกมลณ์  สิริกุลพัชร
 
1. นางธัญสินี  เจริญศิลป์
2. นางสาวสุจิตรา  คงสุรินทร์
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กหญิงกมลชนก  เจริญสุข
2. เด็กหญิงศุภากรณ์  เจริญวัฒนะ
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สุริยพรรณพงศ์
 
1. นางธัญสินี  เจริญศิลป์
2. นางสาวธิติมา   ใหม่โสภา