สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลร่มไม้ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กชายวาฮิด   ไหว คิท ออง
 
1. นางวราภรณ์   โพธิ์ศิลป์
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 68 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงปิยกร   งามกิจปราโมทย์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์   งามสุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูมิ  โชติญาณพงษ์
2. เด็กชายภูวเดช  ชินกฤษวริทธ์
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สุขสุภาพ
2. นางสาววิภาภรณ์  กิตติพรพจน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 69 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงอรปรียา  ยงชัยหิรัญ
 
1. นางเสาวนีย์   วงศ์ทอง
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 63 ทองแดง 55 1. เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  กาฝาก
 
1. นางสาวอรวรรณ   อิ่มสวาสดิ์
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กชายธงเดช  ศักดิ์ประศาสตร์
2. เด็กหญิงพิมพ์นารา  เจือประเสริฐ
3. เด็กชายอาทิดนย์  พฤฒิทวีวัฒน์
 
1. นายทวีสิทธิ์  ผิวเรือง
2. นางสาวอรวรรณ  อิ่มสวาสดิ์
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงชนิกานต์  น้อมพิทักษ์เจริญ
2. เด็กหญิงทักษพร  อัจฉราพรเพ็ญ
3. เด็กหญิงมุกมณี  ศิลปพานิช
 
1. นายทวีสิทธิ์  ผิวเรือง
2. นางสาวอรวรรณ  อิ่มสวาสดิ์
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรากร   สุวานิช
 
1. นายศิวมาศ   สำเนียงล้ำ
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐทวรรณ   มรรคมนตรี
 
1. นายศิวมาศ   สำเนียงล้ำ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 46 1. เด็กชายชิโณทัย   ทองใบ
2. เด็กหญิงพลอยนภัส   ชลธาร์นนท์
 
1. นายณัฐวรรธน์   คชเวช
2. นางสาววิภาภรณ์   กิตติพรพจน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงเฮ จู   ลี
 
1. นางสาวชมพูนุท   สาทพันธ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 6 1. เด็กชายพศทัต  เจนธรรมคุณ
 
1. นางทิวาพร  จันทวงษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายเป็นไท  กีระสุนทรพงษ์
 
1. นางทิวาพร   จันทวงษ์