สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายชวัลวิทย์  สุรินทร์
 
1. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เรือนศิริสถิตย์
 
1. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงณัทณิชา  โพธิ์ทอง
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รุ่งศักดิ์เจริญชัย
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงกนิษฐิกา  สิทธิยะ
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ศิริผล
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัชชา  กิจจาทิชากร
2. เด็กหญิงพรจิรา  สุวรรณศรี
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
2. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 5 1. เด็กชายวิศ  นำประเสริฐชัย
 
1. นางสุกฤตา  สุขพูลทวี
 
9 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศักดิ์ธนธัช  ศักดิ์ศรีวัฒนา
2. เด็กชายอภิธรรศ  บุญปิตุรักษ์
 
1. นางสุกฤตา  สุขพูลทวี
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงศิรประภา  ชำนาญชานันท์
 
1. นางสาวหทัยพร  ทวีขจรวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  จิตต์สมุทร
 
1. นางสุกฤตา  สุขพูลทวี
 
12 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60.4 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนฤกษ์  โอเจริญ
2. เด็กชายพชร  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางสาวนงคลักษณ์  ฮวดศรี
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 76.6 เงิน 16 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุดมศรีวัฒนา
 
1. นายสุทธิรักษ์  จูเจริญ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 27 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เนตรสีทอง
 
1. นายสุทธิรักษ์  จูเจริญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กชายพสิษฐ์  เรืองคำ
2. เด็กหญิงแพรน้ำทอง  กิตติโมรากุล
 
1. นายสุทธิรักษ์  จูเจริญ
2. นางสาวหทัยพร  ทวีขจรวงศ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 57 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เนตรสีทอง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  อิ่มนาค
 
1. นายสุทธิรักษ์  จูเจริญ
2. นางสาวหทัยพร  ทวีขจรวงศ์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายชัยพร  กุ่มเทียน
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชุติกานนท์
 
1. นายพีระ  จันดี
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
18 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  จิตเป็นธม
2. เด็กชายนพรัตน์  สุระสิทธิ์
3. เด็กชายภานุพงศ์  ทรัพย์ศรีสุวรรณ์
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
19 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาพิมล  จันทร์ประภาพ
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  โชติรสกุล
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ยุนยะสิทธิ์
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
20 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 33 1. เด็กชายจรัสกร  จิตเป็นธม
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
 
21 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  เย็นใจ
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
 
22 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิก  โอเจริญ
2. เด็กชายศรัณย์  คล้อยสุวรรณ์
3. เด็กชายสรวิศ  สมนึก
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายก้องภพ  คุณดำรงชัย
2. เด็กชายญาณาธิป  สตางค์ธนาคม
 
1. นายนันทภัทร  โอเจริญ
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กชายคุณานนท์  ตันเจริญสุข
2. เด็กหญิงธวัลพร  ชลศิริวานิช
3. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  มธุรส
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
2. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายกันติทัช  เจริญสุข
2. เด็กชายวรวิช  ไทรย้อย
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แจ้งขำ
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
2. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
26 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 47 1. เด็กชายชัชชา  จำเริญพานิช
2. เด็กชายธนทัต  ธรรมธิกุล
 
1. นายนันทภัทร  โอเจริญ
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
27 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศินันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
1. นางสาวเกษวรินทร์  พันธุเวช
 
28 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวีรภัทร  สอนหล้า
 
1. นางสาวเกษวรินทร์  พันธุเวช
 
29 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 65.16 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรินทร  บุญส่ง
 
1. นางสาวหยางลี่  เสีย
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงบุษราพร  โอเจริญ
2. เด็กชายปริเยศ  พราหมณ์น้อย
3. เด็กหญิงภัทรพร  คุณพันธ์
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
2. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมลทรรศน์  รุ่งศักดิ์เจริญชัย
2. เด็กหญิงญาณิศา  สตางค์ธนาคม
 
1. นางสาวชมภู่  สุกใส
2. นางสาวนงคลักษณ์  ฮวดศรี
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชวรินทรา  จิวังกูร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุลจิตติพนัส
 
1. นางสาวชมภู่  สุกใส
2. นางสาวนงคลักษณ์  ฮวดศรี
 
33 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลณิภา  ผูกเกษร
 
1. นางสมิตา  ผูกเกษร
 
34 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 73 เงิน 71 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ชื่นนิยม
2. เด็กชายรุจิภาส  พิบูลย์
3. เด็กชายวชิรายุทธ  จันทร์รัตน์
 
1. นางสมิตา  ผูกเกษร
2. นางสาวอรชร  ญาณวรัตน์
 
35 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กุลพิพัฒน์รัตน์
2. เด็กหญิงมุกมณีย์  ปั้นทรัพย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญญาวานิชย์
 
1. นางสมิตา  ผูกเกษร
2. นางสาวอรชร  ญาณวรัตน์