สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 33 1. เด็กหญิงณัทณิชา  โพธิ์ทอง
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ศิริผล
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศักดิ์ธนธัช  ศักดิ์ศรีวัฒนา
2. เด็กชายอภิธรรศ  บุญปิตุรักษ์
 
1. นางสุกฤตา  สุขพูลทวี
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงศิรประภา  ชำนาญชานันท์
 
1. นางสาวหทัยพร  ทวีขจรวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 20 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  จิตต์สมุทร
 
1. นางสุกฤตา  สุขพูลทวี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 45 1. เด็กชายชัยพร  กุ่มเทียน
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชุติกานนท์
 
1. นายพีระ  จันดี
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
7 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 22.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวีรภัทร  สอนหล้า
 
1. นางสาวเกษวรินทร์  พันธุเวช
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงบุษราพร  โอเจริญ
2. เด็กชายปริเยศ  พราหมณ์น้อย
3. เด็กหญิงภัทรพร  คุณพันธ์
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
2. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ