สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงณัฐวรา  เรือนศิริสถิตย์
 
1. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  รุ่งศักดิ์เจริญชัย
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงกนิษฐิกา  สิทธิยะ
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงณัชชา  กิจจาทิชากร
2. เด็กหญิงพรจิรา  สุวรรณศรี
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
2. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
5 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 60.4 ทองแดง 10 1. เด็กชายธนฤกษ์  โอเจริญ
2. เด็กชายพชร  สุวรรณพิทักษ์
 
1. นางสาวนงคลักษณ์  ฮวดศรี
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 50 1. เด็กชายพสิษฐ์  เรืองคำ
2. เด็กหญิงแพรน้ำทอง  กิตติโมรากุล
 
1. นายสุทธิรักษ์  จูเจริญ
2. นางสาวหทัยพร  ทวีขจรวงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 57 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เนตรสีทอง
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  อิ่มนาค
 
1. นายสุทธิรักษ์  จูเจริญ
2. นางสาวหทัยพร  ทวีขจรวงศ์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 33 1. เด็กชายจรัสกร  จิตเป็นธม
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายกันติทัช  เจริญสุข
2. เด็กชายวรวิช  ไทรย้อย
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แจ้งขำ
 
1. นางศนิฎาพร  พลเภา
2. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 65.16 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวรินทร  บุญส่ง
 
1. นางสาวหยางลี่  เสีย