สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายชวัลวิทย์  สุรินทร์
 
1. นางสาวศิรินิจ  ขันเจริญ
 
2 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรายุ  จิตเป็นธม
2. เด็กชายนพรัตน์  สุระสิทธิ์
3. เด็กชายภานุพงศ์  ทรัพย์ศรีสุวรรณ์
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
3 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาพิมล  จันทร์ประภาพ
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  โชติรสกุล
3. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ยุนยะสิทธิ์
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  เย็นใจ
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรวิก  โอเจริญ
2. เด็กชายศรัณย์  คล้อยสุวรรณ์
3. เด็กชายสรวิศ  สมนึก
 
1. นายประกอบ  กระดังงา
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายก้องภพ  คุณดำรงชัย
2. เด็กชายญาณาธิป  สตางค์ธนาคม
 
1. นายนันทภัทร  โอเจริญ
2. นางสุกัญญา  โอเจริญ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกมลทรรศน์  รุ่งศักดิ์เจริญชัย
2. เด็กหญิงญาณิศา  สตางค์ธนาคม
 
1. นางสาวชมภู่  สุกใส
2. นางสาวนงคลักษณ์  ฮวดศรี
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลณิภา  ผูกเกษร
 
1. นางสมิตา  ผูกเกษร
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กุลพิพัฒน์รัตน์
2. เด็กหญิงมุกมณีย์  ปั้นทรัพย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญญาวานิชย์
 
1. นางสมิตา  ผูกเกษร
2. นางสาวอรชร  ญาณวรัตน์