สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสนสุขศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ทองคำ
 
1. นางสาวพิศมัย  อุทากรณ์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงภาสิกา  รัตนะ
 
1. นางสาวพิศมัย  อุทากรณ์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงเกวริน  หมวกนาค
 
1. นางจิราวรรณ  จันตะเภา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงธนพร  ชูประยูร
 
1. นางชนิษฎา  ชัยวาระศิริพงษ์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอัมภิกา  โคตรชุม
 
1. นางจิราวรรณ  จันตะเภา
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงวิไลนุช  อธิเจริญกุล
 
1. นางสาวเจริญพร  เนตรนิยม
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  สีชาวนา
2. เด็กหญิงวันวิสา  พันธุเวช
 
1. นางชนิษฎา  ชัยวาระศิริพงษ์
2. นางสาวเจริญพร  เนตรนิยม
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายคเชนทร์  เข็มทอง
 
1. นางสายหยุด  พุ่มพวง
 
9 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายวรทต์  เชี่ยวชาญ
 
1. นายอำพล  ฤทธิยงค์
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายนิพนธ์  ชนะคุ้ม
 
1. นางสายหยุด  พุ่มพวง
 
11 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  แตงโสภา
 
1. นายอำพล  ฤทธิยงค์
 
12 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กชายกฤษนนท์  สมประสงค์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญนิธิโชติ
3. เด็กชายสิริพงศ์  เลาหศิริ
 
1. นางสาวอำไพ  บุตรงาม
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา แอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยกร  ประดับเรือง
2. เด็กหญิงกานต์พิชา  ทองระอา
3. เด็กหญิงขวัญชญา  โชติกูล
4. เด็กหญิงจรรยาพร  มณีศรี
5. เด็กหญิงจันจิรา  โชตินิธิสุวรรณ
6. เด็กหญิงชนิตา  ปิ่นทอง
7. เด็กหญิงชนิตา  คล้ายทอง
8. เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มจิต
9. เด็กหญิงณัฐชา  บัวโทน
10. เด็กหญิงธมลวรรณ  รอรั้ง
11. เด็กหญิงธันย์ชนก  โพสอน
12. เด็กหญิงศศิธร  เนื่องจำนงค์
13. เด็กหญิงศิกรินทร์  สุขโชค
14. เด็กหญิงอุรวณี  ไชยะ
15. เด็กหญิงแพรวา  รุ่งเรือง
 
1. นางจิราวรรณ  จันตะเภา
 
14 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงกุลสินี  ยุทธนาพงศ์กิตติ
2. เด็กชายศักดา  เอี่ยมรักษา
3. เด็กหญิงหทัยพัฒน์  ถีสูงเนิน
 
1. นายสิทธิวัตร  เนาว์วิจิตร
2. นางสาวอารีรัตน์  สุกใส
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีสี
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สุกใส
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 31 1. เด็กหญิงกัลกัตตา  เปี่ยมอยู่สุข
 
1. นายสิทธิวัตร  เนาว์วิจิตร
 
17 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 19 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางจิราวรรณ  จันตะเภา
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 79 เงิน 41 1. เด็กหญิงอนุธิดา  อินเทศราช
 
1. นางสรินยา  บัวโทน
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 79 1. เด็กชายธนภัทร  ฉลาดคิด
2. เด็กหญิงธิดาพร  นาคสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรชพร  ชัยกิตติภรณ์
 
1. นางสาวสุพร  เอี่ยมรักษา
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงประภัสสร  ปากดี
2. เด็กชายมังกร  อยู่สวน
3. เด็กหญิงยุภารัตน์  แสนคุณท้าว
 
1. นางวิภารัตน์  เหลืองอ่อน