สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสนสุขศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 43 1. เด็กหญิงเกวริน  หมวกนาค
 
1. นางจิราวรรณ  จันตะเภา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงวิไลนุช  อธิเจริญกุล
 
1. นางสาวเจริญพร  เนตรนิยม
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 31 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายคเชนทร์  เข็มทอง
 
1. นางสายหยุด  พุ่มพวง
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายวรทต์  เชี่ยวชาญ
 
1. นายอำพล  ฤทธิยงค์
 
5 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 6 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงปุณฑริกา  แตงโสภา
 
1. นายอำพล  ฤทธิยงค์