สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสนสุขศึกษา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงภาสิกา  รัตนะ
 
1. นางสาวพิศมัย  อุทากรณ์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 40 1. เด็กหญิงธนพร  ชูประยูร
 
1. นางชนิษฎา  ชัยวาระศิริพงษ์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงอัมภิกา  โคตรชุม
 
1. นางจิราวรรณ  จันตะเภา
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 22 1. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  สีชาวนา
2. เด็กหญิงวันวิสา  พันธุเวช
 
1. นางชนิษฎา  ชัยวาระศิริพงษ์
2. นางสาวเจริญพร  เนตรนิยม
 
5 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 24 1. เด็กชายกฤษนนท์  สมประสงค์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  เจริญนิธิโชติ
3. เด็กชายสิริพงศ์  เลาหศิริ
 
1. นางสาวอำไพ  บุตรงาม
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62 ทองแดง 46 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีสี
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สุกใส
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 67 ทองแดง 79 1. เด็กชายธนภัทร  ฉลาดคิด
2. เด็กหญิงธิดาพร  นาคสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรชพร  ชัยกิตติภรณ์
 
1. นางสาวสุพร  เอี่ยมรักษา