สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุอารีวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายพลกฤต  กลมเกลียว
 
1. นางสาวจรีรัตน์   ชาลี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงปราญชลี  นาคเจริญ
 
1. นางสาวจรีรัตน์  ชาลี
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  ศุภธีระนนท์
 
1. นางสาวจรีรัตน์   ชาลี
 
4 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชลสถาพร
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงปิยมน  ทองเจริญ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงฐานภา  ไช่
2. เด็กชายทินภัทร  ฉัตรรัตนวุฒิ
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวนิสรา  ซึมรัมย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงณิชา  ฉัตรรัตนวุฒิ
2. เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  หนองสิม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ชลสถาพร
2. เด็กชายวาเลนไทน์  เด็ลปอร์ต
 
1. นางสาวสมพิศ  หนองสิม
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 33 1. เด็กชายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์
 
1. นางสาวอุษา  ควรประกอบกิจ
 
12 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  ศุภธีระนนท์
 
1. นางสาวอุษา  ควรประกอบกิจ
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงชาลิสา   ยอดประทุม
2. เด็กหญิงแพรศิลป์  มงคลากร
 
1. นางสาวอุษา  ควรประกอบกิจ
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ปฤษฏีเพ็ญภาส
2. เด็กหญิงศิรดา   ฉัตรรัตนวุฒิ
 
1. นางสาวอุษา  ควรประกอบกิจ
 
15 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงณิชสรณ์  กีรติเจริญวงศ์
2. เด็กหญิงปริณดา  ฉัตรรัตนวุฒิ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ชลสถาพร
 
1. นางสาวอุษา   ควรประกอบกิจ
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงณิชา  ฉัตรรัตนวุฒิ
2. เด็กชายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทินภัทร  ฉัตรรัตนวุฒิ
2. เด็กชายธีรธัช  ฉัตรรัตนวุฒิ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงฐานภา  ไช่
2. เด็กหญิงปริณดา  ฉัตรรัตนวุฒิ
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีชะนะ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75 เงิน 27 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  น้อยถนอม
2. เด็กหญิงศิรดา   ฉัตรรัตนวุฒิ
 
1. นางสาวจรีรัตน์   ชาลี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงณิชสรณ์  กีรติเจริญวงศ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ชลสถาพร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
 
21 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79 เงิน 13 1. เด็กชายDartagnan  Rohazlan
 
1. นายวิชชุกรณ์  คำสำเภา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 74 เงิน 18 1. เด็กชายจุติชัย  อิซซา
 
1. MissLynn   Contessa B.Abanil
 
23 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 22.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพลกฤต  กลมเกลียว
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ศิริไพบูลย์
 
24 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณิชสรณ์   กีรติเจริญวงศ์
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ศิริไพบูลย์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐวลัญช์  น้อยถนอม
 
1. MissLynn   Contessa B.Abanil
 
26 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายศิระ  กัลยาณมิตร
 
1. MissAnaliza  Caytap
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง 21 1. เด็กหญิงญาชินัญ  สุนทราภัย
2. เด็กหญิงสวรรณยา  ดิษฐ์ปรีชา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  มงคลจิตตานนท์
 
1. นางสาวอุษา  ควรประกอบกิจ
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงภาวิกา  ฉิมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงรัตณ์ติกร  จองวิจิตรกุล
3. เด็กหญิงศุภกร  ศรีสกุล
 
1. นางสาวอุษา  ควรประกอบกิจ