สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุอารีวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงอภิชญา  ชลสถาพร
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
3 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงปิยมน  ทองเจริญ
 
1. นางสาววิลาวรรณ  ศรีสุวรรณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 59 1. เด็กหญิงณิชา  ฉัตรรัตนวุฒิ
2. เด็กชายสรวิชญ์  แตงแก้ว
 
1. นางสาวสมพิศ  หนองสิม
 
6 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 22.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายพลกฤต  กลมเกลียว
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ศิริไพบูลย์