สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุอารีวิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 49 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  ศุภธีระนนท์
 
1. นางสาวจรีรัตน์   ชาลี
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงฐานภา  ไช่
2. เด็กชายทินภัทร  ฉัตรรัตนวุฒิ
3. เด็กหญิงศิริกัลยา  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวนิสรา  ซึมรัมย์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 64 ทองแดง 33 1. เด็กชายธัญธีร์  กีรติเจริญวงศ์
 
1. นางสาวอุษา  ควรประกอบกิจ
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ปฤษฏีเพ็ญภาส
2. เด็กหญิงศิรดา   ฉัตรรัตนวุฒิ
 
1. นางสาวอุษา  ควรประกอบกิจ
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณิชสรณ์   กีรติเจริญวงศ์
 
1. นางสาวพันธ์ทิพย์  ศิริไพบูลย์
 
6 ภาษาต่างประเทศ Multi Skills Competition ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายศิระ  กัลยาณมิตร
 
1. MissAnaliza  Caytap