สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุตา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ทองลืม
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชนะพันธ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิรา  นิมมานภูติ
2. เด็กชายสรวิชญ์  สิงห์ศรี
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรัชณา  มิตรพระพันธ์
2. เด็กหญิงพชญืลินี  กิตติยุทชพันธุ์
 
1. นางสาวนัดดา  ชลมารค
2. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.6 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิราภา  จิตรเพิ่ม
 
1. นางสาวมาลี  พ่อค้าพานิช
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 24 1. เด็กหญิงวงษ์ลดา  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวมาลี  พ่อค้าพานิช
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 68 1. เด็กชายคมกฤต  ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุภิญญา  สามารถ
 
1. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
2. นางสาวนภาพร  พิภัทรเจริญ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกิตติธัช  ดวงตะวัน
2. เด็กชายปริญญา  เกิดแก้ว
 
1. นางสาวนัดดา  ชลมารค
2. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
9 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะไล
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมปาน
 
1. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญรักษา
 
10 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงณัฏชพร  วิยะนัติ
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  เจริญสว่าง
 
1. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญรักษา
 
11 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 28 1. เด็กชายนันทวัฒน์  รอดสุโข
2. เด็กหญิงวรัญญา  นันทะ
3. เด็กชายวิชญา  ภูเบ้าทอง
 
1. นางสาวภนิดา  คงสิบ
2. นางสาวอำไพวรรณ  มนัสรังษี
 
12 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายธนกฤต  สมใจ
2. เด็กชายวีรยุทธ  บุญเกิด
3. เด็กชายเมธา  มณีสวัสดิ์
 
1. นางสาวมาลี  พ่อค้าพานิช
2. นางสาวอำไพวรรณ  มนัสรังษี
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะไล
2. เด็กชายภูวดล  สุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญรักษา
2. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  กิตติยุทธพันธุ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  พุดทอง
3. เด็กชายสรวิชญ์  สิงห์ศรี
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวนัดดา  ชลมารค
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติธัช  ดมตะวัน
2. เด็กชายจิรา  นิมมานภูติ
3. เด็กชายอานันต์  ทองธรรมชาติ
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแร่
2. เด็กชายฐิติพงษ์  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงวรดา  หอมอ่อน
 
1. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
2. นางสาวนภาพร  พิภัทรเจริญ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงธรัญญา  เพ่งสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงโชติกา  เกื้อกูล
 
1. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
2. นางสาวนภาพร  พิภัทรเจริญ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  มิตรพระพันธ์
2. เด็กชายพชรพล  มหาผล
3. เด็กหญิงโยษิตา  หิรัญศรี
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
19 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 12.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวรดา  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทองลืม
 
20 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  มิตรพระพันธ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงดวงกมล  อุ่นสุข
2. เด็กหญิงมลทัศน์  อาญาสิทธิ์
3. เด็กชายศุภกร  จำปาพันธ์
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวมาลี  พ่อค้าพานิช
 
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82 ทอง 51 1. เด็กหญิงชนกนัน  สุทาวัน
2. เด็กชายณัฐวินท์  พ่อค้าพานิช
3. เด็กหญิงอนัญญา  สุทธิอาจ
 
1. นางสาวภนิดา  คงสิบ
2. นางสาวอำไพวรรณ  มนัสรังษี
 
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายกฤตภาส  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีแสน
3. เด็กหญิงวนัชพร  โกยทรัพย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญรักษา
2. นางสาวภนิดา  คงสิบ