สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุตา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0.5 เข้าร่วม 55 1. เด็กหญิงวรัญญา  ชนะพันธ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
2 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิรา  นิมมานภูติ
2. เด็กชายสรวิชญ์  สิงห์ศรี
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
3 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงณัฏชพร  วิยะนัติ
2. เด็กหญิงนิภาพรรณ  เจริญสว่าง
 
1. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญรักษา
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 12.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงวรดา  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวชุติกานต์  ทองลืม
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 32 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  มิตรพระพันธ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงดวงกมล  อุ่นสุข
2. เด็กหญิงมลทัศน์  อาญาสิทธิ์
3. เด็กชายศุภกร  จำปาพันธ์
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวมาลี  พ่อค้าพานิช