สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุตา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงสุทธิดา  วงศ์คำจันทร์
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  ทองลืม
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61.8 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจิรัชณา  มิตรพระพันธ์
2. เด็กหญิงพชญืลินี  กิตติยุทชพันธุ์
 
1. นางสาวนัดดา  ชลมารค
2. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 68 1. เด็กชายคมกฤต  ศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุภิญญา  สามารถ
 
1. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
2. นางสาวนภาพร  พิภัทรเจริญ
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะไล
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สมปาน
 
1. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญรักษา
 
5 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 62 ทองแดง 28 1. เด็กชายนันทวัฒน์  รอดสุโข
2. เด็กหญิงวรัญญา  นันทะ
3. เด็กชายวิชญา  ภูเบ้าทอง
 
1. นางสาวภนิดา  คงสิบ
2. นางสาวอำไพวรรณ  มนัสรังษี
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายธนกฤต  สมใจ
2. เด็กชายวีรยุทธ  บุญเกิด
3. เด็กชายเมธา  มณีสวัสดิ์
 
1. นางสาวมาลี  พ่อค้าพานิช
2. นางสาวอำไพวรรณ  มนัสรังษี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ทะไล
2. เด็กชายภูวดล  สุวรรณ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญรักษา
2. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค