สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุตา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.6 เงิน 19 1. เด็กหญิงจิราภา  จิตรเพิ่ม
 
1. นางสาวมาลี  พ่อค้าพานิช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 24 1. เด็กหญิงวงษ์ลดา  ศรีวงษ์
 
1. นางสาวมาลี  พ่อค้าพานิช
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  กิตติยุทธพันธุ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  พุดทอง
3. เด็กชายสรวิชญ์  สิงห์ศรี
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวนัดดา  ชลมารค
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแร่
2. เด็กชายฐิติพงษ์  อินต๊ะ
3. เด็กหญิงวรดา  หอมอ่อน
 
1. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
2. นางสาวนภาพร  พิภัทรเจริญ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงธรัญญา  เพ่งสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประเสริฐศรี
3. เด็กหญิงโชติกา  เกื้อกูล
 
1. นางสาวจิราพร  กุลบุตร
2. นางสาวนภาพร  พิภัทรเจริญ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิรัชฌา  มิตรพระพันธ์
2. เด็กชายพชรพล  มหาผล
3. เด็กหญิงโยษิตา  หิรัญศรี
 
1. นางสาวชลรัตน์  ชลมารค
2. นางสาวพรทิพย์  ก้อนทอง
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 29 1. เด็กชายกฤตภาส  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศรีแสน
3. เด็กหญิงวนัชพร  โกยทรัพย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  บุญรักษา
2. นางสาวภนิดา  คงสิบ