สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสถาพรพิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72 เงิน 31 1. เด็กชายศุภกร  แสงจิต
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ร่มบุญ
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงกฤติภรณ์์  ดีศรี
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แต้บ้วนฮวด
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัญชรี  อ่องน้อย
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงธนพร  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสุชานันท์  คงรัตนประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเชิดชู
 
1. นางสาวพวงทิพย์  วงศ์คำ
2. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงณัฐกุล  จิตรากุล
 
1. นางสาวสกุณมาส  สุขสอาด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 23 1. เด็กหญิงปณพร  พลายงาม
 
1. นางสาวฉันทนา  รานุรักษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กชายกรกิจ  ฉันทโสภณ
 
1. นางสาวฉันทนา  รานุรักษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 31 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แต้บ้วนฮวด
2. เด็กชายภาสกร  อินทร์ปฐม
 
1. นางสาวนุดี  ง่วนดา
2. นางสาวสกุณมาส  สุขสอาด
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงกนกรดา  เทียนทอง
2. เด็กชายธนพล  ทิรอยรัมย์
 
1. นางชวนพิศ  ภูระก้านตรง
2. นางสาวนุดี  ง่วนดา
 
13 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะงาตุนัด
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทำนา
 
1. นางสาวพวงทิพย์  วงศ์คำ
2. นางเรณู  หมั่นหมาย
 
14 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ดาวกระจาย
2. เด็กหญิงศิริญาพร  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวพวงทิพย์  วงศ์คำ
2. นางเรณู  หมั่นหมาย
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรธิณี  เปล่งรัสมี
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  แจ้งวิจิตต์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์อ่วม
 
1. นางสง่า  พิพัฒน์
2. นางสุกัญญา  ภูระก้านตรง
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพร  แก้วสุมา
2. เด็กหญิงนริศราภรณ์  ทิพย์สุขุม
3. เด็กชายมนต์มนัส  แก้วสารพัดนึก
4. เด็กชายวิทวัส  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สท้าน
6. เด็กชายอนันทวุฒิ  สีสด
 
1. นายสุรชัย  สุขเกษม
2. นางเรณู  หมั่นหมาย
3. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีแจ้ง
2. เด็กหญิงชิดชนก  อินทร์สัตยาพงษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  สารีผล
4. เด็กชายธีรพัฒน์  เปรมเกษมศรี
5. เด็กชายนิติ  โสมาเกตุ
6. เด็กชายภาณุ  นาทันเลิศ
 
1. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
2. นายสุรชัย  สุขเกษม
3. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
 
18 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ขัตติยะวงศา
 
1. นางเอื้องไพร  หนูเสริม
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 14 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สง่างาม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เทพสุรินทร์
3. เด็กชายรัชตะ  สังข์มณี
 
1. นางกัญญา  มณีโชติ
2. นางวันทนา  เทพสุรินทร์
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ดำมินเศก
2. เด็กชายศรายุทธ์  วันมงคล
3. เด็กหญิงอัยยรินทร์  โอปั่น
 
1. นางสุธิดา  ชุ่มเสนา
2. นางเอื้องไพร  หนูเสริม