สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสถาพรพิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 47 เข้าร่วม 49 1. เด็กหญิงกฤติภรณ์์  ดีศรี
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงธนพร  ทองประเสริฐ
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
3 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 30 1. เด็กหญิงณัฐกุล  จิตรากุล
 
1. นางสาวสกุณมาส  สุขสอาด