สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสถาพรพิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ร่มบุญ
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
2 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 61 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงสุชานันท์  คงรัตนประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเชิดชู
 
1. นางสาวพวงทิพย์  วงศ์คำ
2. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 59 1. เด็กหญิงกนกรดา  เทียนทอง
2. เด็กชายธนพล  ทิรอยรัมย์
 
1. นางชวนพิศ  ภูระก้านตรง
2. นางสาวนุดี  ง่วนดา