สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสถาพรพิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 72 เงิน 31 1. เด็กชายศุภกร  แสงจิต
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 23 1. เด็กหญิงปณพร  พลายงาม
 
1. นางสาวฉันทนา  รานุรักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 31 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แต้บ้วนฮวด
2. เด็กชายภาสกร  อินทร์ปฐม
 
1. นางสาวนุดี  ง่วนดา
2. นางสาวสกุณมาส  สุขสอาด
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะงาตุนัด
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทำนา
 
1. นางสาวพวงทิพย์  วงศ์คำ
2. นางเรณู  หมั่นหมาย
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กชายพีระพัฒน์  ดำมินเศก
2. เด็กชายศรายุทธ์  วันมงคล
3. เด็กหญิงอัยยรินทร์  โอปั่น
 
1. นางสุธิดา  ชุ่มเสนา
2. นางเอื้องไพร  หนูเสริม