สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสถาพรพิทยา สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แต้บ้วนฮวด
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
2 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัญชรี  อ่องน้อย
 
1. นางสาวสมใจ  ง่วนดา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กชายกรกิจ  ฉันทโสภณ
 
1. นางสาวฉันทนา  รานุรักษ์
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติยา  ดาวกระจาย
2. เด็กหญิงศิริญาพร  แสนสุวรรณ
 
1. นางสาวพวงทิพย์  วงศ์คำ
2. นางเรณู  หมั่นหมาย
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรธิณี  เปล่งรัสมี
2. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  แจ้งวิจิตต์
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์อ่วม
 
1. นางสง่า  พิพัฒน์
2. นางสุกัญญา  ภูระก้านตรง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพร  แก้วสุมา
2. เด็กหญิงนริศราภรณ์  ทิพย์สุขุม
3. เด็กชายมนต์มนัส  แก้วสารพัดนึก
4. เด็กชายวิทวัส  สุขเจริญ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  สท้าน
6. เด็กชายอนันทวุฒิ  สีสด
 
1. นายสุรชัย  สุขเกษม
2. นางเรณู  หมั่นหมาย
3. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ศรีแจ้ง
2. เด็กหญิงชิดชนก  อินทร์สัตยาพงษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  สารีผล
4. เด็กชายธีรพัฒน์  เปรมเกษมศรี
5. เด็กชายนิติ  โสมาเกตุ
6. เด็กชายภาณุ  นาทันเลิศ
 
1. นายศุภกาญจน์  ภูระก้านตรง
2. นายสุรชัย  สุขเกษม
3. นายเริงรุจ  ดำรงค์รัตน์
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 87 ทอง 14 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ขัตติยะวงศา
 
1. นางเอื้องไพร  หนูเสริม
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง 14 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สง่างาม
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  เทพสุรินทร์
3. เด็กชายรัชตะ  สังข์มณี
 
1. นางกัญญา  มณีโชติ
2. นางวันทนา  เทพสุรินทร์