สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศุทธรัตน์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายณัชพล  เวียงสมุด
 
1. นางสาวสุวรรณา  แสนสมุทร์
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงอภิชยา  รุ่งเรืองสินงาม
 
1. นายชัชพงศ์  อินทแพทย์
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวสุวรรณา  แสนสมุทร์
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 52 1. เด็กชายจิรากร  พงษ์ประดิษฐ์
 
1. นายชัชพงศ์  อินทแพทย์
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงเปมิกา  สุดศรี
 
1. นางสาวสุวรรณา  แสนสมุทร์
 
6 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงผุสดี  สุขสีดา
2. เด็กชายพงศ์ภัค  สิทธิธัญลักษณ์
 
1. นายชัชพงศ์  อินทแพทย์
2. นางสาวสุวรรณา  แสนสมุทร์
 
7 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงนันทิพร  นามวงศ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุนทรชัย
 
8 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 46 1. เด็กชายวรชัย  จิรพงศธร
 
1. นางอภิสรา  ช่วงรังษี
 
9 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวนันต์ชัย  บินเย๊าะ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุนทรชัย
 
10 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 4 เข้าร่วม 42 1. เด็กชายอรรถพล  พิมพ์สกุล
 
1. นางอภิสรา  ช่วงรังษี
 
11 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 13 1. เด็กชายจักรภัทร  ยิ้มปั่น
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ปราศจากภัย
3. เด็กหญิงพสิกา  วงศ์อุประ
 
1. นายณัฐพงศ์  ขู่คำราม
2. นายสุเชาว์  คุ้ยร้านหญ้า
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.2 เงิน 22 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  บุษบง
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุกใส
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กชายวัชรากรณ์  จ๊ะสา
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุกใส
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงจิดาภา  เกลาเกลี้ยง
2. เด็กชายเพชรภูมิ  สุดยอด
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุกใส
2. นางสุปัญญา  อ่วมมงคล
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 56 1. เด็กชายธนภัทร  สินเครือสวน
2. เด็กหญิงเพชรลดา  คุ้มภัย
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุกใส
2. นางสุปัญญา  อ่วมมงคล
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชลลดา  ตุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงณิศามณี  แคชัยภูมิ
 
1. นางสุปัญญา  อ่วมมงคล
2. นายสุเชาว์  คุ้ยร้านหญ้า
 
17 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จิ๋วประเสริฐผล
2. เด็กชายพงศกร  สุขสันติธรรม
3. เด็กหญิงวริศรา  ตุ้นดำ
 
1. นายพุฒิพงศ์  มานะกิตติชัยกุล
2. นางสุปัญญา  อ่วมมงคล
 
18 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงณิชาฏา  วิสุทธิยา
 
1. นายพุฒิพงศ์  มานะกิตติชัยกุล
 
19 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายอาทิวัฒน์  แย้มนุ่น
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุกใส
 
20 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงต้องกมล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววารีทิพย์  กาญจนากระจ่าง
 
21 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  สุดสวาท
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุกใส
 
22 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนันธนพร  เรืองสุวรรณนที
 
1. นางสาววารีทิพย์  กาญจนากระจ่าง
 
23 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพชร  ฉันเจริญธรรม
 
1. นางสาวพิมสิริ  ชีวะประไพ
 
24 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายยศพล  ทองคำ
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุกใส
 
25 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  เกลาเกลี้ยง
 
1. นางสาวพิมสิริ  ชีวะประไพ
 
26 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจรินรัตน์  จันทรา
 
1. นางสาววารีทิพย์  กาญจนากระจ่าง
 
27 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงณิชาฏา  วิสุทธิยา
 
1. นางสาวเอมอร  เที่ยงตรง
 
28 ภาษาต่างประเทศ การพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนรภัทร  อ่อนถาวร
 
1. นางสาวพิมสิริ  ชีวะประไพ
 
29 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงนวพรรษ  งามเกียรติทรัพย์
 
1. นางณิชาวี  สุ่ยหาวงศ์
 
30 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 59 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุ่ยหาวงศ์
2. เด็กชายพีรณรรศ  นพวงศ์ ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงลลิตวดี  ศรีชัยกุล
 
1. นางวงจันทร์  สุดยอด
2. นางสาววันวิสาข์  ฉันเจริญธรรม
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงกุลจิรา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  อ่วมมงคล
3. เด็กหญิงอริสา  วินิจฉัย
 
1. นางสาวนฤมล  เหลืองสิริพาณิช
2. นางสาววรรณา  ทิพย์สุวรรณ