สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศุทธรัตน์ สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 60 ทองแดง 51 1. เด็กหญิงอภิชยา  รุ่งเรืองสินงาม
 
1. นายชัชพงศ์  อินทแพทย์
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่ลี้
 
1. นางสาวสุวรรณา  แสนสมุทร์
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงเปมิกา  สุดศรี
 
1. นางสาวสุวรรณา  แสนสมุทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 48 1. เด็กหญิงจิดาภา  เกลาเกลี้ยง
2. เด็กชายเพชรภูมิ  สุดยอด
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุกใส
2. นางสุปัญญา  อ่วมมงคล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 56 1. เด็กชายธนภัทร  สินเครือสวน
2. เด็กหญิงเพชรลดา  คุ้มภัย
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุกใส
2. นางสุปัญญา  อ่วมมงคล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชลลดา  ตุ่นแก้ว
2. เด็กหญิงณิศามณี  แคชัยภูมิ
 
1. นางสุปัญญา  อ่วมมงคล
2. นายสุเชาว์  คุ้ยร้านหญ้า
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 66 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงณิชาฏา  วิสุทธิยา
 
1. นายพุฒิพงศ์  มานะกิตติชัยกุล
 
8 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ป.1-ป.6 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายอาทิวัฒน์  แย้มนุ่น
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุกใส
 
9 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 61 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงต้องกมล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาววารีทิพย์  กาญจนากระจ่าง
 
10 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนันธนพร  เรืองสุวรรณนที
 
1. นางสาววารีทิพย์  กาญจนากระจ่าง