สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ป.1-ป.3 0 - 1. เด็กชายปริญญา  อังคนาวิน
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
 
2 ภาษาไทย การอ่าน ป.4-ป.6 0 - 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ใจใส
 
1. นางอัญชรัตน์  บุญรอด
 
3 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงเกศรา  ธีวางกูร
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
 
4 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 67 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ปัสสา
 
1. นางสุชาดา  คงศิริ
 
5 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 21 1. เด็กหญิงบุศราคัม  รุ่งรำไพ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
 
6 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิ่นไพลิน  เตือประโคน
 
1. นางสุชาดา  คงศิริ
 
7 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 35 1. เด็กหญิงชุติญา  โสภา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เนาวรัตน์
 
1. นางขวัญชนก  วีระสกุล
2. นางนภัสพร  สุขโข
 
8 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อนกระดาษพับ ประเภทร่อนนาน ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมบูรณ์ทรัพย์
2. เด็กชายสุชล  เรืองฤทธ์ิ
 
1. นางนภัสพร  สุขโข
2. นางสุชาดา  คงศิริ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิงจิราพร  ทำจำปา
2. เด็กหญิงพัชรี  เทียนแจ่ม
3. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญมานาง
4. เด็กหญิงสุภาวิดา  แซ่หลาย
5. เด็กหญิงอรยา  กระโพธิ์
 
1. นางขวัญชนก  วีระสกุล
2. นางนภัสพร  สุขโข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70.8 เงิน 26 1. เด็กหญิงปาริชาต  อินทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวมัลลิกา  สามารถ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีเพลินสุข
 
1. นางอัญชรัตน์  บุญรอด
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงชัชฎาพร   หลิ่มเกลื้อ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นนทะวงษ์
 
1. นางนวลจันทร์  พรรณพิจิตร
2. นางสาวลัดดา  บุญศรี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชำนาญกุล
2. เด็กชายสหรัฐ  สังข์รัมย์
 
1. นางสาวลัดดา  บุญศรี
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชลดา  เจริญสุขนิภาลัย
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ชูหมื่นไวย
3. เด็กหญิงศิริพร  ตาสาย
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
2. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
15 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงแป้  มือ
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
 
16 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 39 1. เด็กชายกัณฑวีร์  พงษ์สาหร่าย
 
1. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
17 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงฐานิต  ทับทิมเทศ
2. เด็กชายอริสา  กุลสันเทียะ
 
1. นางนวลจันทร์  พรรณพิจิตร
2. นางสาวมัลลิกา  สามารถ
 
18 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  อินตา
2. เด็กหญิงจินตนา  โมราสุข
 
1. นางสาวมัลลิกา  สามารถ
2. นางลัดดา  บุญศรี
 
19 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานติมา  ทัดมาลา
2. เด็กชายธีระวัฒน์  วระชุนห์
3. เด็กชายศุภกร  โสภา
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
2. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
20 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กชายพิชิต  กุลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  รักษาศีล
3. เด็กชายวรายุทธ  ผาสุข
 
1. นางนวลจันทร์  พรรณพิจิตร
2. นางสาวมัลลิกา  สามารถ
 
21 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 74.83 เงิน 6 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จงกลรัตน์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  วรสุข
3. เด็กหญิงสโรชา  พรมสี
4. เด็กหญิงอุไรวรรณ  แซ่โล้ว
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
2. นางสาวนภัสพร  สุขโข
3. นางสาวมัลลิกา  สามารถ
4. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา   เจริญสุขนิภาลัย
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ชูหมื่นไวย
3. เด็กหญิงศิริพร   ตาสาย
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
2. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  สามารถ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เชยสุนทร
3. เด็กหญิงมณีรีตน์  ศรีอรุณ
 
1. นางสุชาดา  คงศิริ
 
24 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย 71 เงิน 59 1. เด็กหญิงกชพร  หอมสินธุ์
 
1. นางกษิรา  โชคโสภณกูล
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 59 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ผึ้งหิน
2. เด็กหญิงธิยะดา  บุญมานาง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ภูผิวโคก
 
1. นางกษิรา  โชคโสภณกูล
 
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 75 เงิน 53 1. เด็กหญิงกัลยา  เก้าพัน
2. เด็กชายกิตติภพ  เต็มปักษี
3. เด็กหญิงนริศราพร  พุ่มเจริญ
 
1. นางกษิรา  โชคโสภณกูล