สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงเกศรา  ธีวางกูร
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ศรีเพลินสุข
 
1. นางอัญชรัตน์  บุญรอด
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 39 1. เด็กชายกัณฑวีร์  พงษ์สาหร่าย
 
1. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
4 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงฐานิต  ทับทิมเทศ
2. เด็กชายอริสา  กุลสันเทียะ
 
1. นางนวลจันทร์  พรรณพิจิตร
2. นางสาวมัลลิกา  สามารถ
 
5 ศิลปะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  อินตา
2. เด็กหญิงจินตนา  โมราสุข
 
1. นางสาวมัลลิกา  สามารถ
2. นางลัดดา  บุญศรี
 
6 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กชายพิชิต  กุลสุวรรณ์
2. เด็กหญิงรุจิรา  รักษาศีล
3. เด็กชายวรายุทธ  ผาสุข
 
1. นางนวลจันทร์  พรรณพิจิตร
2. นางสาวมัลลิกา  สามารถ