สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตะโก สพป. ชลบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิ่นไพลิน  เตือประโคน
 
1. นางสุชาดา  คงศิริ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 90 ทอง 9 1. เด็กหญิงชัชฎาพร   หลิ่มเกลื้อ
2. เด็กชายณัฐพงษ์  นนทะวงษ์
 
1. นางนวลจันทร์  พรรณพิจิตร
2. นางสาวลัดดา  บุญศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ชำนาญกุล
2. เด็กชายสหรัฐ  สังข์รัมย์
 
1. นางสาวลัดดา  บุญศรี
 
4 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานติมา  ทัดมาลา
2. เด็กชายธีระวัฒน์  วระชุนห์
3. เด็กชายศุภกร  โสภา
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
2. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลดา   เจริญสุขนิภาลัย
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ชูหมื่นไวย
3. เด็กหญิงศิริพร   ตาสาย
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สวัสดี
2. นางสาวสุทธิพรรณ  เนียมสันเทียะ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 84 ทอง 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  สามารถ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เชยสุนทร
3. เด็กหญิงมณีรีตน์  ศรีอรุณ
 
1. นางสุชาดา  คงศิริ
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 59 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ผึ้งหิน
2. เด็กหญิงธิยะดา  บุญมานาง
3. เด็กหญิงปนัดดา  ภูผิวโคก
 
1. นางกษิรา  โชคโสภณกูล