งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 000080
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงอาทิตยา    แก้วทองคำ
1. นางสาวรัตนา    โศภิตประสาน
2 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนุสรา    ทองเต็ม
1. นางสุพัตรา    โพธิกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................