งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 000241
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายบุริส    รัตนกิจ
1. นางสาวสาธิตา    แก่นธิยา
2 โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายภวัต    สมุทรคุณ
1. นางสาวนันทรัตน์    เพชรเลิศ
3 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายวาทิตย์    ปลัดสูงเนิน
1. นางสุพัตรา    โพธิกุล
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................