งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม วาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 000236
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านห้วยกะปิ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายอิทธิพร    ญาติเจริญ
1. นางสาวจิรดา    วิทยากุล
2 โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายวัชรินทร์    ตรังคลักขี
1. นางสาวรัตติยา    กรวยทอง
3 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายภัทรพล    เพชรพลอยดี
1. นางสาวจิราพร    รินคำ
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงนีรชา    พรยิ่ง
1. นางจิราพร    สายเมฆ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................