งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Paint) ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 000213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนเมรีอิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายสิทธิชัย    คชคง
2. เด็กชายกฤตภาส    สีสาวัล
1. นางสาวหนูพักตร์    จันทสม
2 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กหญิงสาวิตรี    พิพัฒน์
2. เด็กชายกันตภณ    สาพันธ์
1. นางสาวกมลวัน    โพธิ์ทอง
2. นางสาวมินตรา    ศรีสอาด
3 โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สมนึก
2. เด็กชายบวร    ปาลวัฒนกุรัง
1. นางสาวรัตนา    โศภิตประสาน
2. นางสุรีรัตน์    สมจิตต์
4 โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายธนธรณ์    เจียกขจร
2. เด็กชายราเชนทร์    คำวงษ์
1. นางสุพัตรา    โพธิกุล
2. นางภัทราพร    ศรีวงศ์
5 โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายอลงกรณ์    แจ่มศรี
2. เด็กชายอานนท์    ขาวอุไร
1. นางสาววิไลวัลย์    พรหมมา
2. นางสาวนิลวรรณ    วัฒนา
6 โรงเรียนวัดอรุณรังษี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายพิสิฏฐ์    ยุวนะวนิช
2. เด็กหญิงดวงกมล    จำปาคำ
1. นางฐิติพร    ธิติวรพจน์
2. นายอุดม    เจริญงามทรัพย์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................