งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555
สรุปกิจกรรม ศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 000118
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายศุพรชัย    แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงณัฐนันท์    ตันติวุฒิ
1. นางสาวมินตรา    ศรีสอาด
2. นางสาวกมลวัน    โพธิ์ทอง
2 โรงเรียนบ้านมาบคล้า สพป. ชลบุรี เขต 1 1. เด็กชายอภิภช    จันทร์ศรี
2. เด็กชายเรวัฒน์    ดวงดารา
1. นางสาววิไลวัลย์    พรหมมา
2. นางสาวนิลวรรณ    วัฒนา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................