หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 62
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ระหว่าง วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศักดิ์ชัย แซ่กัว นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
2 นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
3 นางสาววรรณี หิรัญญากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
4 นางสุภา ภิระบรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
5 นางสาลินี วรรณโกมล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
6 นางมณฑา หาความสุข ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
7 นางสมนึก เสถียรเขต ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
8 นายณัฐกัณ เหมขุนทด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
9 นางสาวบุญยิ่ง อารีมี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
10 นางสาวดวงฤทัย มาลีหวล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
11 นางสาวมยุรา สายยืด ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
12 นายวีระชัย สีทาน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
13 นางสาวกรรนิกร ห่อคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
14 นางสาวศิรินทิพย์ กุลตังวัฒนา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
15 นางสาวบรรจง บุตรชารี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
16 นางสาวภิรนันท์ ไพรศาล ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
17 นางสาววิไลวรรณ ศรีตะปัญญะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
18 นางสาวหฤทชญา คณิตรุ่งเรือง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
19 นางพรเพ็ญ ฤทธิ์มหันต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
20 นางสาวสาวิตรี รัตน์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
21 นางสาวสมพักตร ศรีเคน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
22 นางสาวเพ็ชชรี บัวจันทร์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
23 นางสาวอรุชา ติยะเฟื่อย ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
24 นางอัญชลี พลับพลี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
25 นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
26 นางสาวกิตติยา เอมเบีย ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
27 นางสาวสุภัทรา พรหมท้าว ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
28 นางสาวธัญญารัตน์ สิงห์นาค ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
29 นางราตรี วัฒนปรีชาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการจัดทำเอกสารและรับรายงานตัว
30 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการรวบรวมและประเมินผลการแข่งขัน
31 นางสาววรรณี หิรัญญากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการรวบรวมและประเมินผลการแข่งขัน
32 นางอภิสรามาส เรืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการรวบรวมและประเมินผลการแข่งขัน
33 นางน้ำทิพย์ พูลผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการรวบรวมและประเมินผลการแข่งขัน
34 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการรวบรวมและประเมินผลการแข่งขัน
35 นางสาวกรรนิกร ห่อคำ ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการรวบรวมและประเมินผลการแข่งขัน
36 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการรวบรวมและประเมินผลการแข่งขัน
37 นางสาววทัศนีย์ เศษรักษา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการรวบรวมและประเมินผลการแข่งขัน
38 นางกาญจนา สามารถ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
39 นางณัฐฐากุล ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
40 นางอุไรรัตน์ สุริยะสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
41 นางสาวอรทัย สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
42 นางสาวนภาวรรณ สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
43 นางจิราภรณ์ ศรีสละ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
44 นางธัญญพัทธ์ นาคไพรัชช์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
45 นางปรอยฝน ยศเมฆ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
46 นางบุปผา ศรีพินิจ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
47 นางปภาดา ไพศาลธนัท ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
48 นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
49 นางธีรภรณ์ สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
50 นางกิตติมา เทียมเมฆ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
51 นางสาวรัศมี ปัญจศิริ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
52 นางสาวสุนันท์ พลาบดีวัฒน ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
53 นางสาวจินตนา ทายะ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
54 นางสาวจิตติมา ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
55 นางสาวกนกวรรณ คำงาม ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
56 นางสาวรัศมี ปัญจศิริ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
57 นางสาววิไล ทิจะยัง ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม
58 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
59 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รอง ผอ.สพป.ชบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
60 นางอิงอร คำหงส์ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการที่ปรึกษา
61 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการที่ปรึกษา
62 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการที่ปรึกษา
63 นายไพรวัลย์ สูยะนันทน์ ศึกษานิเทศก์ สพท.ชบ. 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
64 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สพท.ชบ. 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
65 นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ สพท.ชบ. 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
66 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
67 นายชุมพล ไวทยานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
68 นางสาวประไพ มีศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
69 นางอุไรวรรณ ชื่นบาน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
70 นางกัลยา วิจิตรโท ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
71 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
72 นางอาภาพรรณ มานะคิด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
73 นางน้ำทิพย์ พูลผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
74 นางสาวมิ่งสมร ศรีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
75 นางสาวคำนึง คชชา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
76 นางจินตนา จันทพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
77 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประสานงานจัดการประกวดแข่งขัน
78 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
79 นางอุไรวรรณ ชื่นบาน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
80 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
81 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
82 นางสาวอรทัย สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
83 นายณัฐกัณ เหมขุนทด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
84 นายวีระชัย สีทาน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
85 นายสมหมาย ดีเรืองศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
86 นางสาวอรุชา ติยะเฟื่อย ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
87 นางสาวจิรานันท์ คำเสียง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
88 นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
89 นายวุฒิ ศรีพินิจ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
90 นางน้ำทิพย์ พูลผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการจัดสถานที่
91 นางพัชรา คาวีวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการการจัดสถานที่
92 นายชาญศักดิ ชื่นชม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) คณะกรรมการการจัดสถานที่
93 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงิน
94 นางธัญญพัทธ์ นาคไพรัชช์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงิน
95 นางสาวมิ่งสมร ศรีประสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงิน
96 นางปรอยฝน ยศเมฆ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงิน
97 นางสาลินี วรรณโกมล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการเงิน
98 นางสาววรรณี หิรัญญากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
99 นางสาวฐิตินันท์ แก้วมุกดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
100 นางสิอร นิลมณี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
101 นางสาวรุ่งทิวา อินทวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
102 นางสาวทัศนีย์ เศษรักษา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนน
103 นางอุไรวรรณ ชื่นบาน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
104 นางสาวจิรานันท์ คำเสียง ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
105 นายศักดิ์สิทธิ์ เนาวรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
106 นางสาวกัญญา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
107 นางอุษณา แสงรัศมี ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
108 นางสำอาง ชลิตาภรณ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
109 นางบุญญาพร แสงสุข ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
110 นายกิตติพงษ์ เลขะพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
111 นายสมหมาย ดีเรืองศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจร
112 นายวีระชัย สีทาน้อย ครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจร
113 นายวุฒิ ศรีพินิจ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจร
114 นายธีระนันท์ เนื่องจำนงค์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัยและจราจร
115 นางรัชดา มั่นคง ครูโรงเรียนบ้านห้วยยาง คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
116 นายเฉลิม เสนีย์ศรีสกุล ครูโรงเรียนสำนักบก คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
117 นางขวัญชนก วีระสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองตะโก คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
118 นางสาวจรินทร แก้วทิพยเนตร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
119 นางจิรา โอบอ้อม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
120 นายจิระ บัตรพรรธนะ ข้าราชการบำนาญโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
121 นางสาวสุนีย์ วิถีธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
122 นางชุมพร หิรัญญากร ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
123 นางพรพรรณี พิมลเกตุ ครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิด คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
124 นางนงเยาว์ ศิริคูณ ครูโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
125 นางธาริณี เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
126 นางสังเวียน ดำรงศานติ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
127 นางชนิดา แก้วกา ครูโรงเรียนวัดบุญญราศี คณะกรรมการตัดสินแข่งขันการอ่าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
128 นางสาวลาวัลย์ โชติสุภา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
129 นางพุชนี วิถี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
130 นางสาวกัญญา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
131 นางวันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการตัดสินเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
132 นางสาวอนุลักษณ์ สุขโขมีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
133 นางสาวทวาย งามวงษ์วาน ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
134 นางเกษร อัศวนนท์วิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการตัดสินเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
135 นางภัครภัทร เศษฐภัคสุข ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการตัดสินเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
136 นางโสภา เวียงบ่อแก ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการตัดสินเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
137 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
138 นางจำเริญ อยู่ดี ครูโรงเรียนสำนักบก คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
139 นางเรไรรักษ์ เทียนทอง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
140 นางจันทนา ชิตยวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
141 นางอรวรรณ แย้มเพียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนฯ คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
142 นางจินดา ไพรินทร์ ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
143 นางมณฑา สิงห์น้อย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
144 นางสาวรุ่งทิวา พุทธมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
145 นางสุนีย์ ไหว้พรหม ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการตัดสินท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
146 นายเกษม เนียมสันเทียะ รอง ผอ.สพป.ชบ.1 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
147 นางสาววรัญญา ธีรธรรมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
148 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
149 นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
150 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
151 นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
152 นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
153 นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
154 นางสาวแสงรัตน์ โกศล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
155 นางสาวนัจ กวินเกตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
156 นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
157 นางดวงใจ เรืองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการตัดสินสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
158 นางรุ่งนภา ศรีรัตน์ ครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการตัดสินสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
159 นางสาวสมนึก สามาทุม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินสุนทรพจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
160 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
161 นางจารุนันท์ วีรุปกรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
162 นางศรันยา ทุมดี ครูโรงเรียนบ้านโสม คณะกรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
163 นางอัจฉรา สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
164 นางรัตนา วงศ์ยัง ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
165 นางกอบกุล อภิสิทธิ์ ครูโรงเรียนพระตำหนักมหาราช คณะกรรมการตัดสินแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
166 นางสาวไพลิน นาคสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
167 นางสาวอรพิน สว่างผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนฯ คณะกรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
168 นายประพิต นกงาม ครูโรงเรียนวัดสำนักบก คณะกรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
169 นางมาลา สุทธิธรรม ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
170 นางอาภรณ์ กระทงยาม ครูโรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม คณะกรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
171 นางเบญจลักษณ์ ไสยะแพทย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการตัดสินหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
172 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผอ.สพป.ชบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
173 นายวสันต์ นาวเหนียว ผอ.สพป.ชบ. คณะกรรมการอำนวยการ
174 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รอง ผอ.สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
175 นางสาววรัญญา ธีรธรรมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
176 นายคชา ชั้นไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการอำนวยการ
177 นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
178 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผ.อ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ
179 นายบัวภา เจิมนาค ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
180 นายวสันต์ นาวเนียว ผอ.สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
181 นางสาววรัญญา ธีรธรรมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
182 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผ.อ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลฯ คณะกรรมการอำนวยการ
183 นายบัวภา เจิมนาค ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
184 นายวีระ มณีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
185 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
186 นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
187 นางดวงแข สุระประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
188 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
189 นางสาวศรีนวล การย์บรรจบ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการอำนวยการ
190 นางวิไล สามารถกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
191 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ
192 นายสงัด กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการอำนวยการ
193 นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการ
194 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ
195 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศน์ สพป.ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการอำนวยการ
196 นายวินิต ภูลายยาว ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะกรรมการอำนวยการ
197 นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
198 นางปรีชญา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
199 นายศักดิ์สิทธิ์ เนาวรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
200 นางปรมาภรณ์ สุขกุล ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
201 นางสาวกัญญา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
202 นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
203 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
204 นางจันทร์เพ็ญ ชาญชลสมุทร ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการคุมสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
205 นางสาวสุวิมล อภิรักษ์ศรานท์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการคุมสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
206 นางจันทนา คลังวิจิตร ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการคุมสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
207 นางจุฬาลักษณ์ ช่วยชูทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการคุมสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
208 นางสาวไพลิน นาคสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการคุมสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
209 นางปรมาภรณ์ สุขกุล ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการคุมสอบ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
210 นางปรีชญา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
211 นางศิริพร เสนะกูล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
212 นางปราณี สุรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
213 นางศิริพรรณ วิริยสถาพรพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
214 นางสาวธนิดา ทาฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
215 นางสาววิไล ทิจะยัง ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
216 นางดวงใจ ดอนสิงห์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
217 นายไพโรจน์ อินทรประสาท ครูโรงเรียนวัดศรีพโลทัย คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
218 นางสาวราตรี รอบคอบ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
219 นางสาวไพรัตน์ สิงห์ทอง ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
220 นางสาวจุฑาทิพย์ ปุญญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
221 นางนิทชนันท์ เหล่าพาณิชย์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
222 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
223 นางบุศรินทร์ โนคำ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
224 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
225 นางยุพา วาจายิ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
226 นางสิริพร สำนักสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนฯ คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
227 นางภาพิสุทธิ์ อภิรักษ์บวร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
228 นางสาวจิรา จันทเปรมจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
229 นางรัตนา ชีวาพร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
230 นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
231 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รอง ผอ.สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ
232 นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการ
233 นางปรีชญา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการ
234 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการ
235 นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการอำนวยการ
236 นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
237 นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
238 นางอินทิรา ลิ่มวิวัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
239 นางบุษกร วงศ์สมุทร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
240 นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
241 นางสาวจำลองลักษณ์ โสแสง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วยโปรแกรม GSP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
242 นางสาวพรนิภา ปรีหะจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนนาป่ามโนรถ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
243 นางนภาพร มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
244 นางมาลี วรรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านชากพุดซา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
245 นายวรวัตร คณิตนุสรณ์ ครู โรงเรียนวัดตาลล้อม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
246 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
247 นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน กิจกรรมสภานักเรียน
248 นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
249 นางสาวถิรดา กระกร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
250 นางปิยวรรณ รัตนสกุลชล ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
251 นายพิทักษ์ ฌาณจิตกุศล ครูโรงเรียนบ้านหัวโกรก คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
252 นางสาวกาญจนา วรีพุฒซ้อน ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
253 นางสาวจุไรรัตน์ ศักดาเกียรติกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
254 นายทองคำ ลิขิตตระกูล ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
255 นางนิตยา กสิโกศล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
256 นายประเสริฐ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดเตาปูน คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
257 นางสาวนภาวรรณ สากร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
258 นางสาววรัญญา ธีรธรรมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
259 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
260 นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
261 นางรัตติยา อาจวาริน ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
262 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
263 นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
264 นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัส ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
265 นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจจะโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
266 นางกิตติมา เทียมเมฆ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
267 นายจรสสร เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
268 นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
269 นางสาววรัญญา ธีรธรรมากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
270 นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
271 นางพรพรรณ การุณ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
272 นางสาวกิตติยา เอมเบีย. ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
273 นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสสถิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
274 นางสาวสุภัทรา พรหมท้าว ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
275 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
276 นางสาวธัญญารัตน์ สิงห์นาค ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
277 นางสาวรัตน์วรา สามารถ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
278 นางราตรี วัฒนปรีชาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
279 นางสาวพรทิพย์ ชลนำสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
280 นางอัญชลี ปิยะภักดิ์เมธี ครูโรงเรียนเกษมวิทย์ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
281 นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจจะโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
282 นายณรงค์เดช บุญสาง ครูโรงเรียนพงษ์สิริวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
283 นางสาวอัจฉริยา สุรวรเชษฐ ครูโรงเรียนธรรมวาที คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
284 ว่าที่ ร.อ.ยงยุทธ อยู่ดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
285 นางสมคะเน กระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
286 นายสันติ รักอู่ ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
287 นางธาริณี เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
288 นายวรวัตร คณิตนุสรณ์ ครูโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
289 นางสาวสุธิกุล แก้วโภคา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
290 นางสาวปวันรัตน์ วุฒิธรรมรักษ์ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
291 นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
292 นายพิชิตพล ล้วนโค ครูโรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
293 นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
294 นายอัครวิชญ์ วิรุณพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
295 นางธีรภรณ์ สุวรรณโชติ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
296 นางสาวสุดาพร กริดพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
297 นางรัศมี ปัญจศิริ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
298 นายพงษ์พันธ์ แซ่แต้ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
299 นางสาวสุนันทิ พลาบดีวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
300 นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์ ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
301 นางสาวจินตนา ทายะ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
302 นางสาวจิตติมา ไชยรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
303 นางสาวอุมาภรณ์ พิลาวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
304 นางสาวกนกวรรณ คำงาม ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
305 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
306 นางปุณยวีร์ ชัยสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดเฉลิมลาภ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
307 นางสาวพิมพ์พิชนา ริ้มประพันณี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
308 นางสมพร วิชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
309 นายวุฒิชัย พูลเนียม ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
310 นางพรพรรณ การุณ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
311 นางเรณู เจิมนาค ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
312 นางสาวรัตน์วรา สามารถ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
313 นายสุรชัย บุญฟัก ครูโรงเรียนเกษมวิทย์ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
314 นางอัญชลี ปิยะภักดิ์เมธี ครูโรงเรียนเกษมวิทย์ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
315 นายไพศาล ภักดี ครูโรงเรียนวัดสำนักบก คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
316 นางสาวอัจฉริยา สุรวรเชษฐ ครูโรงเรียนธรรมวาที คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
317 นางนฎา อ่องลออ ครูโรงเรียนวัดศรีพโลทัย คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
318 นายไตรสิทธิ์ ก้องกิจธนาวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดศรีพโลทัย คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
319 ว่าที่ ร.อ.ยงยุทธ อยู่ดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
320 นายฉัตรชัย ทองย่อย ครูโรงเรียนวัดนาเขื่อน คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
321 นายสันติ รักอู่ ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
322 นายวรวัตร คณิตนุสรณ์ ครูโรงเรียนวัดตาลล้อม คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
323 นางสาวอัจฉรา จุฬานันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
324 นางปริชาติ ศิลาแยง ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
325 นางสาวนันท์ชญาน์ พราหมณี ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
326 นายวัชรพงษ์ ทองเกลี้ยง ครูโรงเรียนวัดเสม็ด คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
327 นายธารารัตน์ บูรณะเรข ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
328 นางสาวพนิตธิดา เปรมานุพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
329 นายพิชิตพล ล้วนโค ครูโรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
330 นางสาวอรวรรณ เสืออ่วม ครูโรงเรียนนาป่ามโนรถ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
331 นางสมพร วิชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
332 นางสาวพรทิพย์ ชลนำสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
333 นางสาวทัศนีย์ เศษรักษา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียน
334 นางสมพิศ จำนงจิต ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
335 นางดวงใจ ดอนสิงห์ ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
336 นางสำอาง กนะกาศัย ครูโรงเรียนวัดหนองบอนแดง คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
337 นางสาวอัญชลี จันทเปรมจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
338 นายธนภัทร พรหมบรรดาโชค ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
339 นางอัจฉรา ขจร ครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
340 นางจินตนา ไพศาลภูมิ ครูโรงเรียนวัดนาเขื่อน คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
341 นางสายพิณ เกษมสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
342 นางสาวจินตนา ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
343 นางอุทิศ อินธิปัญญา ครูโรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
344 นางหยาดรุ้ง งอนกิ่ง ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
345 นางรุ่งทิพย์ เฉกแสงทอง ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
346 นางสาวสิริมา สุขดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
347 นางสมฤดี มากทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
348 นางสาวสมควร สมคิด ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการการแข่งขันคิดเลขเร็ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
349 นางปรีชญา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
350 นางยุพา จาตุรนต์วิชิต ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
351 นางสาวสุชาดา สินทวี ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
352 นางสาวเจนจิรา ผาสุข ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
353 นางสาวสิริกัญญา สังขพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
354 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
355 นางสาวกัญญา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประเมินผลและรายงานผลการแข่งขัน
356 นางปรีชญา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
357 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม นวช.การเงินและบัญชี 7 คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
358 นางสมหญิง บุญลิขิต จบห.พัสดุ 6 คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
359 นางจินตนา จองถวัลย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
360 นายจำลอง พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
361 นางสมหญิง บุญลิขิต นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
362 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ รองผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
363 นางคนึงนิจ ตัญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
364 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
365 นางสมคะเน กระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
366 นางธาริณี เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
367 นางสุธิกุล แก้วโภคา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
368 นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
369 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ รองผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
370 นางสมคะเน กระจ่าง ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
371 นางสาวพัทธ์ธีรา ชินปฐมพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
372 นางปรีชญา สังขพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
373 นางวรรณรัตน์ ฉัตรมงคล ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
374 นางสาววลัยพร ศรีศร ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
375 นางนิทชนันท์ เหล่าพาณิชย์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
376 นางสาวอุษา ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
377 นางสาวศันสนีย์ เนียมหอม นิสิต ม.บูรพา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
378 นางสาวสิริวรรณ แสนสุข นิสิต ม.บูรพา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
379 นายธราพงษ์ การกระโทก นิสิต ม.บูรพา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
380 นางสาวกัลยา ชัยปฏิวัติ นิสิต ม.บูรพา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
381 นายสุพจน์ รักร่วม นิสิต ม.บูรพา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
382 นางปันจุรี นุ่มทอง ครูอัตราจ้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวและบริการอาหารและเครื่องดื่ม
383 นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
384 นางสาวพิมพ์พิชนา ริ้มประพันณี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
385 นายวุฒิชัย พูลเนียม ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
386 นางสาวกนกลักษณ์ ลาภประเสริฐโชค ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
387 นางสาวอังคณา รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
388 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
389 นางสมพร วิชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
390 นางรัตติยา อาจวาริน ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
391 นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
392 นางสาวศิริรัตน์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
393 นางสาวเจนจิรา ผาสุข ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
394 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
395 นางสาวประทุม ภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
396 นางสุทธินิย์ วงศ์ภัทรโยธิน ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
397 นางกิตติมา เทียมเมฆ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
398 นางราตรี วัฒนปรีชาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
399 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
400 นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
401 นางสาวกิตติยา เอมเปีย ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
402 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม
403 นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม
404 นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัส ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม
405 นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจจะโร ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม
406 นายจรสสร เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม
407 นางสาวรัศมี ปัญจศิริ ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม
408 นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริ ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม
409 นายเกิน ขำทัพ นักการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม
410 นายไพโรจน์ แซ่แฮ้ว นักการภารโรง โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม
411 นางสาววิไล ทิจะยัง ครู โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม
412 นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
413 นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
414 นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
415 นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
416 นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
417 นางสาวแสงรัตน์ โกศล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
418 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
419 นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
420 นายวุฒิชัย พูลเนียม ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
421 นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
422 นางสาวแสงรัตน์ โกศล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
423 นายวัชรินทร์ พรจันทรารักษ์ ครูช่วยราชการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
424 นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
425 นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
426 นางสาวพรทิพย์ ชลนำสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
427 นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัส ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
428 นายจรสสร เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
429 นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจจะโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
430 นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ รองผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
431 นางสาวพรทิพย์ ชลนำสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
432 นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัส ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
433 นายจรสสร เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
434 นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจจะโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
435 นายไพโรจน์ แซ่แฮ้ว นักการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
436 นายเกิน ขำทัพ นักการโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
437 นายวุฒิชัย พูลเนียม นิสิตฝึกสอน รร.บ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายจราจร
438 นายเกษม เนียมสันเทียะ รอง.ผอ.สพป.ชบ.1 คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
439 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
440 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
441 นาวสาวนัจ กวินเกตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
442 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
443 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
444 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
445 นายมานะ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
446 นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
447 นายวัลลภ รักษาศีล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
448 นางสุพิชชา แก้วสวรรค์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
449 นางมะลิ ธรรมเมธา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
450 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
451 นางสาวอุษา นาวิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
452 นางสาววัลฤดี โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
453 นางสาวอัญจนา ศรีใส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
454 นางสาวรัตน์วรา สามารถ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ อาหารและน้ำดื่ม
455 นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
456 นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
457 นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
458 นางนงเยาว์ เกาะสูงเนิน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
459 นายจิรศักดิ์ ขันอาษา ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
460 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ประชาสัมพันธ์และประเมินผล
461 นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
462 นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัส ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
463 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
464 นางกิตติมา เทียมเมฆ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
465 นายจรสสร เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
466 นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
467 นางสมพร วิชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
468 นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
469 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
470 นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
471 นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
472 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
473 นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจจะโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
474 นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
475 นายจรสสร เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
476 นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
477 นางกิตติมา เทียมเมฆ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
478 นายเกิน ขำทัพ นักการภารโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
479 นายไพโรจน์ แซ่แฮ้ว นักการภารโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
480 นายนรงค์ฤทธิ์ ปิจโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์
481 นายณรงค์ฤทธิ์ ปิจจะโร ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์
482 นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์
483 นางอัมพร พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์
484 นายวิวัฒน์ไชย ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์
485 นางอัมพร พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์
486 นายวิชัย ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GSP
487 นางศิริพร เมืองใย ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GSP
488 นายวิชัย ธรรมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GSP
489 นางศิริพร เมืองใย ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานด้วย โปรแกรม GSP
490 นายสงัด กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
491 นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
492 นายสงัด กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
493 นางสัญญา สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว
494 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
495 นางแก้วตา เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
496 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
497 นางสาวศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
498 นางสาวปัทมา พ้นภัยพาล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
499 นางสาวอุไรวรรณ กิจโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
500 นางกรรณิการ์ โลหิตโยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
501 นางสาววิริยาพร นิตยวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
502 นางสาวจิรวดี ศิลปชัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
503 นางสาวปาจรีย์ ศิริมัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
504 นางสาววัลลภา มารอด ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
505 นางญาณวีร์ คำแผลง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
506 นางนราภรณ์ เพิ่มอนุภาพ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
507 นางสาวสุรัสวดี ขุนคงเสถียร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
508 นางสาวหทัยรัตน์ ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
509 นางสาววนิดา บุญน้อย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
510 นางสาวพิมพร พรมเสนา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
511 นางสาวสไบพร วรถ่ายฐาน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
512 นางสาวสุพิน จันทร์ธิมาน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
513 นางสาวมณีรัตน์ วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
514 นางสาวกานต์ธิดา ปสังคมาน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
515 นางสาวอรพรรณ โพชะนิกร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
516 นางสาวปัทมาภรณ์ หลาบหนองแสง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
517 นางสาวสวนิต จำชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
518 นางสาวบุญฑิตา อยู่เจริญพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
519 นางสาวนิภาพร คำขจร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
520 นางสาวนาถอนงค์ เตียเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
521 นายนพรุจ กุลธนโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
522 นางสาวเสาวลักษณ์ พาพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
523 นายกมล ขวัญดี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
524 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
525 นางทับทิม โอทกานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มการศึกษาปฐมวัย
526 นางกรกนก รอดเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
527 นางอัมพร สมบูรณ์ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
528 นางสุวิภา นามดุ้ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
529 นางจิระพรรณ เจียวใช่เฮ็ง ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
530 นางจำปี จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
531 นางอุไรรัตน์ สุริยะสิงห์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
532 นางกัญญา แก้วสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
533 นางจิราพร ลีศรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
534 นางวิลาวัลย์ ตู้จินดา ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
535 นางสาวอำพร บุญเย็น ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
536 นางกชพรรณ จาวใจเด็ด ครูโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
537 นางขวัญจิตต์ บุญเกิด ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
538 นางสาวปัทมา พ้นภัยพาล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
539 นางสาวสุรัสวดี ขุนคงเสถียร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
540 นางสาวพานี จตุพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทาน
541 นางสาวนิศากร สุขะกาศี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
542 นางสุรัตน์ บัวกอ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
543 นางจิราภรณ์ ศรีสละ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
544 นางวรารัตน์ ธารวิทย์ ครูโรงเรียนบ้านหัวโกรก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
545 นางสาวพัชนี วิลัยรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังตะโก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
546 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
547 นางจุฬาลักษณ์ ช่วยชูทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
548 นางชาลินี ธนกิจการเกษตร ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
549 นางสาววัลลี จันทรี ครูโรงเรียนวัดเฉลิมลาภ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
550 นางบุญเสริม พุ่มพวง ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
551 นางอาภาพรรณ มานะคิด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
552 นางลาวัลย์ มนัสจินดาวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
553 นางสาวศุภลักษณ์ ศรีดอกไม้ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
554 นางชิสา ทวนเงิน ครูโรงเรียนวัดเสม็ด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีกปะ
555 นางสาวเตือนใจ แก้วรุจินันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
556 นางนิตยา สดใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
557 นางณัฐฐากุล ศรีวิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
558 นางสาวนุชจรี แก้วภา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
559 นางฐิติมา บุญชู ครูโรงเรียนวัดหนองชัน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
560 นางอนันต์ยา พงศ์ไพทูรย์ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
561 นางสาวจีรนันท์ ดีด่านค้อ ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
562 นางทัศรา โอวาท ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
563 นางสาวอารยา คุ้มทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
564 นางสาวมุกดา สถาวร ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
565 นางสุมาลี อนันตกูล ครูโรงเรียนวัดอุทยานนที คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
566 นางนวพร เชื้อบุญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
567 นางกรรณิการ์ โลหิตโยธิน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
568 นางศศิวิมล สุขสันติธรรม ครูโรงเรียนวัดศรีพโลทัย คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
569 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
570 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
571 นางสาววัลลิยา สุวรรณโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
572 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหะเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
573 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา
574 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพท. ชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
575 นายวสันต์ นาวเหนียว ผอ.สพป.ชบ.1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
576 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา
577 นายวิรัตน์ พุ่มศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ประเภทลูกเสือสำรอง)
578 นางระจิต พุ่มศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ประเภทลูกเสือสำรอง)
579 นายพงษ์ศักดิ์ เสคุคุมพัตถ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ประเภทลูกเสือสำรอง)
580 นายสุวืทย์ เกตุแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ประเภทลูกเสือสำรอง)
581 นายวิฑูรย์ สังข์มณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล (ประเภทลูกเสือสำรอง)
582 นายสถาพร ภูระก้านตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรพิทยา คณะกรรมการกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ประเภทลูกเสือสามัญ)
583 นายปิยะกฤษ ยุทธไชยมิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ประเภทลูกเสือสามัญ)
584 นายวิทยา ชั้นประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ประเภทลูกเสือสามัญ)
585 นางจรัลศรี ทองนพคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ประเภทลูกเสือสามัญ)
586 ว่าที่ร้อยตรีสมาน ศรีมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการกิจกรรมการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน (ประเภทลูกเสือสามัญ)
587 นายยุทธนา เรืองไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมจัดการค่ายพักแรม (ประเภทสามัญรุ่นใหญ่)
588 นายอุดม วิวัฒน์ศรีไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านลูกเสือ คณะกรรมการกิจกรรมจัดการค่ายพักแรม (ประเภทสามัญรุ่นใหญ่)
589 นายมณเฑียร เดชจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบลำบิด คณะกรรมการกิจกรรมจัดการค่ายพักแรม (ประเภทสามัญรุ่นใหญ่)
590 นายสงัด กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการกิจกรรมจัดการค่ายพักแรม (ประเภทสามัญรุ่นใหญ่)
591 นายสุเทพ แสวงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายุบ คณะกรรมการกิจกรรมจัดการค่ายพักแรม (ประเภทสามัญรุ่นใหญ่)
592 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
593 นางสาววัลลิยา สุวรรณชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
594 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหะเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
595 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
596 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
597 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
598 นายกมล ขวัญดี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษา
599 นางสาววัลลิยา สุวรรณโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะอนุกรรมการอำนวยการ
600 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการอำนวยการ
601 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการอำนวยการ
602 นางพิศเรณู รัตนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 คณะอนุกรรมการอำนวยการ
603 นางสาวณัจ กวินเกตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ชลบุรี 1 คณะอนุกรรมการอำนวยการ
604 นางปวีณา ศิลส่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการอำนวยการ
605 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ 1 คณะอนุกรรมการอำนวยการ
606 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
607 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
608 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
609 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
610 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
611 นายวัลลภ รักษาศีล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
612 นางสาวสุนันดา เฮงเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
613 นางมะลิ ธรรมเมธา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
614 นางสาววัลฤดี โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
615 นางสาวสุรีรัตน์ อมรมณีกุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
616 นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
617 นางสาวนภัสสร แซ่ชื้อ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
618 นางสาวกานต์วิชญา เกษนอก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
619 นางสาวธิดารัตน์ สมศรีคาน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
620 นางสาวรัตน์วรา สามารถ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
621 นางปวีณา ศิลส่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
622 นางจุฑารัตน์ อ่อนเฉวียง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการดำเนินการจัดการประกวด/แข่งขัน
623 นางสมหญิง บุญลิขิต เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7 สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ
624 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม นักวิชาการการเงินและบัญชี 8 สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ
625 นายจำลอง พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน การบัญชี และพัสดุ
626 นายสิปปกร วินิจฉัย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
627 นางสาวนิติวรรณ นิวาทวงษ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
628 นางสาวรังสิมันตุ์ สายศรีลิ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
629 นางสาวฉวีวรรณ ไม้งาม ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน
630 นางสาวยุพยงค์ ขจรผดุงกิตติ ครูโรงเรียนบ้านวังตะโก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
631 นางเรณู ธรรมสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
632 นางเอมอร จำนงค์ผล ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
633 นายสุทัศน์ชัย สุขธนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
634 นางวัทน์สิริ อุปถัมภ์ศิริกุล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
635 นางดวงขวัญ เพียรมนูพิพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
636 นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
637 นางสุรศรี ถาวรวัฒนะ ครูโรงเรียนพระตำหนักมหาราช คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
638 นางวรรณา มาตรแม้น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
639 นางนฤมล รัตนนิยมทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
640 นายดำริ เสริมศรี ครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันจักสารไม้ไผ่
641 นางสาวสิริมา สุขดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันจักสารไม้ไผ่
642 นางวันเพ็ญ ทองอยู่ ครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันจักสารไม้ไผ่
643 นางกุลริศา พูนบางยุง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(พานพุ่มสักการะ)
644 นางพิมพ์ลภัส ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(พานพุ่มสักการะ)
645 นางนุชรีย์ วรชุตินธร ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(พานพุ่มสักการะ)
646 นางชิดชนก แสงจิตร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ)
647 นางทรงศรี พรประเสริฐ ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ)
648 นางชุติมา แดงกระจ่าง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง(กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ)
649 นางเพ็ญแข สมจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานอาชีพ
650 นางศิริพร สำนักสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานอาชีพ
651 นางประภาพรรณ บุญรอด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันโครงงานอาชีพ
652 นางขวัญฤดี อุส่าห์ดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
653 นางกานต์ณา แพทย์ผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
654 นายณัฐกฤษ ความดี ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
655 นางราตรี มุลาลี ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
656 นายประเสริฐ ศุภมิตรมงคล ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
657 นายชลิต วิมลรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น
658 นางเทียมจันทร์ สูยะนันทน์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันแปรรูปอาหาร
659 นางยุรี อินทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันแปรรูปอาหาร
660 นางสมพงษ์ คำขจร ครูโรงเรียนวัดบางเป้ง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันแปรรูปอาหาร
661 นางสาวชื่นสุข วัฒนานุกิจ ครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
662 นางพีรญา เย็นใจ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
663 นางจรีรัตน์ เกษตรสุนทร ครูโรงเรียนบ้านไร่ไหหลำ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง
664 นางกุหลาบทิพย์ มัตโน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
665 นางสาวรวีวรรณ สดใส ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
666 นางโสภา เตชะวงค์ ครูโรงเรียนนาป่ามโนรถ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารคาว-หวานเพื่อสุขภาพ(ประเภทเส้น)
667 นางสาวเฉิดศรี ถาวรวัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
668 นางอัมพรพรรณ บุญรักษา ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
669 นางสังวาลย์ มากทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้
670 นายสงัด กระจ่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินงาน
671 นายประสาท พรประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินงาน
672 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินงาน
673 นายบัญญัติ พุ่มพวง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
674 นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการดำเนินงาน
675 นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการดำเนินงาน
676 นายสุพรรณ พิมเสน ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่แข่งขัน
677 นายวิทยา สร้อยคำดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่แข่งขัน
678 นายสมชัย ฝุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่แข่งขัน
679 นางสมจิตร ศุภมิตรมงคล ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่แข่งขัน
680 นางรัชนี วงษ์ปุ่น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่แข่งขัน
681 นางสาวจินตนา ชูเชิด ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่แข่งขัน
682 นางสาวอนุลักษณ์ สุโขมีทรัพย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายจัดอาคารสถานที่แข่งขัน
683 นายชวลิต จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดแสดงผลงาน
684 นางนวรัตน์ ธาดากิตติสาร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดแสดงผลงาน
685 นางเสาวดี จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดแสดงผลงาน
686 นางสาวภัทราวรรณ แสงสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดแสดงผลงาน
687 นางสาวกิจราพรรณ์ รื่นรวย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดแสดงผลงาน
688 นางอารีรัตน์ เมฆหมอก ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการรับรายงานตัว รวบรวมผลการแข่งขัน และจัดแสดงผลงาน
689 นางสมฤดี ลิขิตธนานันท์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
690 นางประภาภรณ์ เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
691 นางเพ็ญพักตร์ พูลบัว ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
692 นางดวงตา อินทโชติ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
693 นางรัตนา ชีวาพร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
694 นางอัจจิมา เทียนวงศ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
695 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผอ.สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
696 นายฉรัต ไทยอุทิศ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
697 นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
698 นางคนึงนิจ ตัญกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
699 นางสาววรัญญา ธีรธรรมากร ผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์
700 นายถนอม สหวรกุลศักดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์
701 นางนภาพร มูลเมือง ผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์
702 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์
703 นายประพัฒน์ กังวานพณิชย์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์
704 นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์
705 นางกิตติมา เทียมเมฆ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์
706 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์
707 นางสาวประทุม ภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์
708 นางกรุณา เหลืองสุวาลัย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์
709 นายวิชัย ธรรมชาติ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
710 นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
711 นางสาวจิราพร มั่นเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
712 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
713 นางพยงค์ จันทโรทัย ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน กิจกรรมการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
714 นายสมบูรณ์ แสงจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
715 นางพูนสุข สืบเสนาะ ครูโรงเรียนวัดเตาปูน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
716 นางวรรณรัตน์ ฉัตรมงคล ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
717 นางสุนทรี ศิริพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดช่องลม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
718 นางทิพวรรณ พวกดี ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
719 นางสาวจิรา จันทเปรมจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
720 นายชนุตม์ จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านโสม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
721 นางจุลจิรา ปิ่นมั่น ครูโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
722 นางนิพภา สันติศิริ ครูโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
723 นางนพวรรณ กุลบุญมา ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน อัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
724 นางสาวประทุม ภักดี ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
725 นางสาวนันทชพร สีทิ้ง ครูโรงเรียนวัดเขาไผ่ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
726 นางกนกรัตน์ ส่งแสงสิน ครูโรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
727 นางธิติมา เวชพนม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
728 นางอาภิสรามาส เรืองสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับประถมศึกษา
729 นางสุนันทา ศรีรักษา ครูโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา
730 นางสาวณัฐกานต์ เพิ่มพูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา
731 นางเสาวดี จงเห็นจิตต์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา
732 นางกรุณา เหลืองสุวาลัย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา
733 นางสุทธินีย์ ภัทรวงศ์โยธิน ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลองระดับมัธยมศึกษา
734 นายนัฏพงศ์ อุปถัมภ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา
735 นางสาวกันย์ทิตา สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา
736 นางจันทิมา แจ่มจำรัส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา
737 ว่าที่ร้อยตรี วัลลภ เสรีชัยรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิด คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา
738 นางธาริณี เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมศึกษา
739 นางองค์อร ปิยะเสถียรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา
740 นายธนวิทย์ สิทธิชาติบูรณะ ครูโรงเรียนวัดสำนักบก คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา
741 นางสุดารัตน์ สิทธิประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา
742 นางสาวอารีรัตน์ แสงหิรัญ ครูโรงเรียนบ้านคลองสิบแปด คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา
743 นายดาวูด หวังแจ่ม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขันโครงงาน ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษา
744 นางอภัสนันท์ สงคลังธนพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
745 นายชาญศักดิ์ ชื่นชม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
746 นางอารีรัตน์ อินทรวิชัย ครูโรงเรียนบ้านท่าจาม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
747 นายวินัย อิ่มกมล ครูโรงเรียนบ้านชากพุดซา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
748 นายสวัสดิ์ เพิ่มจรัส ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
749 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต รองผอ.โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
750 นางสาวณัฎฐชญานันท์ ชราชิต ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
751 นายพิชัย วรนุช ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
752 นายทวีทรัพย์ จันทพัฒน์ ครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
753 นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน การแสดงวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
754 นางพรทิพย์ นุตตานนท์ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
755 นายวิศรุต ศรีสุนาครัว ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
756 นางสาวสุนิสา แก้วดี ครูโรงเรียนวัดเฉลิมลาภ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
757 นางนิตยา ทองยืน ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
758 นายวิทยา สร้อยคำดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการแข่งขัน ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
759 นายวิชัย ธรรมชาติ ผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
760 นายจักรกฤษณ์ มั่นเจริญ รองผอ.โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
761 นางคนึง ประทุมนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
762 นางสุเพ็ญ ทิพย์วงษ์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
763 นายฐากูร ทัศมาลี ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
764 นางโชติมา พฤกษ์เพิ่มพูล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
765 นายทองคำ ลิขิตตระกูล ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
766 นางสาวรัตติยา กรวยทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
767 นางสาวธัญญารัตน์ หล่อทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
768 นายสมชัย ฝุ่นทอง ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการประกวดและแข่งขันนักบินน้อย
769 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ รองผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
770 นางธาริณี เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
771 นางสุธิกุล แก้วโภคา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
772 นางจิระนันท์ ศักดิ์ศรีวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
773 นายวุฒิชัย พูลเนียม ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
774 นางสาวพัชรี นามปัญญา นิสิตฝึกสอน รร.บ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
775 นางสาวภามีรา ผึ้งรุ่งรัตน์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
776 นางสาวศรัญญา แร่เพชร นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวนอุดม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
777 นางสาวพิมพ์พินา ริ้มประพันณี นิสิฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
778 นางสาวฐิติพร ใบทอง นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
779 นางสาวสุภัทรา พรหมท้าว นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
780 นางสาวจิตติมา ไชยรัตน์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
781 นางสาวธีญญารัตน์ สิงห์นาค นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
782 นางสาวกนกวรรณ คำงาม นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
783 นางสาวจินตนา ทายะ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
784 นางสาวกรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธุ์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
785 นางสาวนิภาวรรณ เขียนจัตุรัส นิสิฝึกสอนโรงเรียนบ้านอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
786 นางสาวอุษณา รุหะโรจน์ รองผอ.โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร
787 นางสาวกิตติยา เอมเปีย ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร
788 นางสาวสิริมา สุขดี ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร
789 นางสาวสุธาทิพย์ เจียรสถิต ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร
790 นางราตรี วัฒนปรีชาเลิศ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร
791 นางสมพร วิชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร
792 นางพิมพ์นภา ส่งสัมพันธ์สกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร
793 นางสาวอุดมรัตน์ อิ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร
794 นางสาวทีศนีย์ เศษรักษา ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตร
795 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 คณะที่ปรึกษา
796 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะที่ปรึกษา
797 นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะที่ปรึกษา
798 นายธนากฤช ธนากิตติเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะที่ปรึกษา
799 นายวีระ มณีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะที่ปรึกษา
800 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะที่ปรึกษา
801 นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะที่ปรึกษา
802 นายฉรัต ไทยอุทิศ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามแลประเมินผลการจัดการศึกษา คณะที่ปรึกษา
803 นายคมน์บูรณ์ ธัญญหะเสถียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต1 คณะที่ปรึกษา
804 นายฑศพล บุญไตรย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 คณะที่ปรึกษา
805 นางมะโน อินทร์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓, ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
806 นายวีระ มุสิกา ครูโรงเรียนบ้านมาบกรูด คณะกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓, ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
807 นายสิปปกร วินิจฉัย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓, ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
808 นายสมศักดิ์ หม่อมร้อยเอ็ด ครูโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน คณะกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓, ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
809 นายวิรัช ศรีละคร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓, ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
810 นางดาน้อย อัจฉริยะเกียรติ ครูโรงเรียนบ้านหนองชาก คณะกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓, ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
811 นางสาวประชิต จันทร์พร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓, ๔ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
812 นางสาวอุไรวรรณ บัวเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
813 นางสุพรรษา บุญถนอม ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
814 นางสุภา ภิระบรรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
815 นางนาตยา รู้รักดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
816 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
817 นางจันทนา ชิตยวงษ์ ครูโรงเรียนอนบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์) คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
818 นายศิรินทร์ เวชวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
819 นางรุ่งนภา ศรีเปารยะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
820 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
821 นางสาวชยามน ชมกลิ่น ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
822 นายมาโนช แย้มเสนาะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียน คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
823 นางดวงเดือน วินิจฉัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขิน คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
824 นางวิภารัตน์ ธานีวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
825 นายภานุวัฒน์ รุ่งเจริญ นิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
826 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
827 นายศักดิ์สิทธิ์ เนาวรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
828 นายไพศาล ภักดี ครูโรงเรียนวัดสำนักบก คณะกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
829 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
830 นางสาวมนัสวี มณีศรี พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดภาพยนต์สั้น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
831 นางจีรวรรณ ไขรัศมี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
832 นางลิดา รัศมีงาม ครูโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
833 นายชาญณรงค์ กุลไผ่ ครูโรงเรียนบ้านเขาแรต คณะกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
834 นางจินตนา จันทพัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
835 นางสาวอรพิน สว่างผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
836 นางสมพิศ มั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
837 นางสาววรรณพร วงศ์ไชยา นิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
838 นายประเสริฐ วงศ์พันธ์ลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองบอนแดง คณะกรรมการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัยธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
839 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
840 นางอำพร สุขก้องวารี ครูโรงเรียนพระตำหนักมหาราช คณะกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
841 นางสุรีรัตน์ สมจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที คณะกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
842 นางลำเภาพรรณ อร่ามพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
843 นางสาววรรณา เกตุวัตถา ครูโรงเรียนบ้านบึงกระโดน คณะกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
844 นางมยุรี เหลืองอ่อน ครูโรงเรียนวัดเตาปูน คณะกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
845 นางสาวอรพิน สว่างผล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
846 นางสมพิศ มั่นคง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
847 นางสาววรรณพร วงศ์ไชยา นิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประกวดละครประวัติศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
848 นางพูนสุข สุขประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะระ คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
849 นางรสสุคนธ์ สมชิต ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนที คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
850 นางอัญชรัตน์ บุญรอด ครูโรงเรียนบ้านหนองตะโก คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
851 นายสุเทพ จิรโรจนาการ ครูโรงเรียนบ้านป่ายุบ คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
852 นางวรรณา อุดมศิลป์ ครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
853 นางวิไล สามารถกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
854 นางสาวรุ้งระวี เจริญพิทักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
855 นางศิริพร สำนักสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
856 นางสาวศิรินภา บุญสุทธิ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
857 นายธำรง เกษมณี นิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
858 นางสาวสมพร ฉายแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตาปูน คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
859 นางสาวเสาวลักษณ์ โสมะทัต รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
860 นางพนมรัตน์ เจริญศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านไร่ใหหลำ คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
861 นางสาวอรทิพย์ ศรีเกลื่อนกิจ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
862 นางนาฏยา มั่นมี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
863 นางศิริลักษณ์ คำทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
864 นางพูนทรัพย์ ชื่นวงศา ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์) คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
865 นางอรวรรณ แย้มเพียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
866 นางวรัชยา โคตรภักดี ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
867 Miss Li Li นิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
868 นางดวงใจ เรืองแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
869 นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพ ครูโรงเรียนอนบาลบ้านบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์) คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
870 นายฐานพันธ์ สุวิมลธนายศ ครูโรงเรียนวัดหนองบอนแดง คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
871 นางสาวศิริรัตน์ บุตรโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
872 นางสาวจันทนา วัลลภาทิตย์ ครูโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
873 นางศศิวิมล ตั้งอภิรดีขจร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
874 นางสาวเมวิกา สุขะวิทะ นิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
875 นางพรรณทิพา จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนวัดเตาปูน คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
876 นางรัชนี เอกชัย ครูโรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
877 นางรับจิตร ประสิทธิเวชานนท์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
878 นางนงลักษณ์ นพหิรัญ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
879 นางสาวสุวิมล อภิรักษ์ศรานนท์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
880 นางวรรณา มาตรแม้น ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
881 นางสาวมัลลิกา สามารถ ครูโรงเรียนบ้านหนองตะโก คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
882 นางสุชญา ใจประสงค์ ครูโรงเรียนวัดผาสุการาม คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
883 นางกุลริศา พูนบางยุง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
884 นางสมพร เกตุวัตถา ครูโรงเรียนบ้านห้างสูง คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
885 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
886 นางสุรีย์พร สนองค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
887 นางรัชฤดี บุญเจือ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
888 นางสาวสกุลดี ดัชถุยาวัตร นิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
889 นางจงจิตนลิน จิตตพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
890 นางจินตนา ไพศาลภูมิ ครูโรงเรียนวัดนาเขื่อน คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
891 นางพรพรรณี พิมลเกตุ ครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิด คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
892 นางสาวพิมพ์พร สุทธิธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
893 นางกุลทิวา บุญสืบชาติ ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
894 นายสงกรานต์ นันทวัฒนานุกูล ครูโรงเรียนวัดหนองบอนแดง คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
895 นางอัจฉรา ขจร ครูโรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
896 นางรัตนา วัยรัตนา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
897 นางลำยอง สุภาผล ครูโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
898 นางสาวเอกกร สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
899 นางสาวจินตนา จันทร์เปล่ง ครูโรเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
900 นางกรรณิการ์ ขวัญยืน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
901 นางสาววรรณา โพธิ์แก้ว ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
902 นางสาวฐิติพร น้อยพุ่ม นิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖
903 นางรำเรียง อ่อนน่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบไผ่ คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
904 นางสาวบุญเอื้อ เอี่ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบคล้า คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
905 นางสมพร นิสัยสุข ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
906 นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
907 นางพรศรี กองศรี ครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิด คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
908 นายณัฏฐ์ศักดิ์ชัย เจริญเตียวงศ์ ครูโรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
909 นางสิริธิดา ศรีโภคา ครูโรงเรียนวอนนภาศัพท์ คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
910 นายศิริชล บุปผเวส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
911 นางสาวชื่นสุข วัฒนานุกิจ ครูโรงเรียนบ้านแหลมแท่น คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
912 นางผาณิฐ อิ่มสมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
913 นางสาวนภัสญาณ์ สุทธากร นิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
914 นายสมาน นัยรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจ คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (บาลี)
915 นางสาวกาญจนา ไผ่ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (บาลี)
916 นางสาวกมล หงส์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดง คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (บาลี)
917 นางสาวณัฏฐิญา เพียรพัฒนากิจ ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (บาลี)
918 นายชูชัย บุญชู ครูโรงเรียนวัดหนองชันจันทนาราม คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (บาลี)
919 นางชุลีพร เขียวแสง ครูโรงเรียนบ้านหัวโกรก คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (บาลี)
920 นางบุษกร วงศ์สมุทร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (บาลี)
921 นางดวงตา อินทโชติ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (บาลี)
922 นางสาวดวงธิดา แก้วแหวน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (บาลี)
923 นางสาวเพ็ญศรี เชิดชู ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (บาลี)
924 นางสาวยุธินันท์ สังคะรินทร์ นิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ (บาลี)
925 นายพลธาวิน วัชรทรธำรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบอนแดง คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ภาษาอังกฤษ)
926 นางเจตปรียา ขำเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ภาษาอังกฤษ)
927 นางแน่งน้อย ชูนิกร ครูโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ภาษาอังกฤษ)
928 นายสุระสิทธิ์ พรหมศิริ ครูโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ภาษาอังกฤษ)
929 นางสมรรถาพร คูหาทอง ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ภาษาอังกฤษ)
930 นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมล ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ภาษาอังกฤษ)
931 นางสาวเพ็ญศรี เชิดชู ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ภาษาอังกฤษ)
932 นางสาวยุธินันท์ สังคะรินทร์ นิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการประกวดสวดมนต์แปล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (ภาษาอังกฤษ)
933 นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ
934 นายพรพจน์ เชี่ยววัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ
935 นางขวัญฤดี อุส่าห์ดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ
936 นางสาวพรรณี ศรีประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ
937 นางสุพัตรา สิงห์พริ้ง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ
938 นางบุญเชาวน์ ฝุ่นทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ
939 นางสาวมนัสวี มณีศรี พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ
940 นายวุฒิภัทร รัตนะวัน ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ
941 นางสาวกันย์ทิตา สุกใส ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ
942 นายพิสุทธิ์ วิจิตรสมบัติ นิสิตฝึกงาน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน/ประชาสัมพันธ์/เกียรติบัตร/บันทึกภาพ
943 นางมาลัยพร ทองสีเข้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
944 นางพรรณทิพา เสริมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
945 นางสาวกมลวัน โพธิ์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
946 นางสาวปรางทิพย์ สวามิภักดิ์ ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
947 นางสาวสุภักตร์ ประคองทรัพย์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
948 นางสาวแสงระวี แก้วนพรัตน์ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
949 นางสาวโสรยา ปล้องทอง ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
950 นางสาวมินตรา ศรีสอาด พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
951 นางละเอียด จันทร์สร้อย ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
952 นางละเมียด นิสัยสุข ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
953 นางสมสุข สร้อยสกุล ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
954 นางละออ นิสัยสุข ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
955 นางศิริวรรณ สุขฐิน ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
956 นางสาวปานใจ แจ้งจำรัส เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
957 นางสาวนงเยาว์ สมหมาย ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/อาหาร/เครื่องดื่ม
958 นายกิจจา เนื่องจำนงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
959 นายสมศักดิ์ สมพันธ์ ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
960 นางวาสนา อนุกูลเวช ลูกจ้าง โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
961 นายปัญญา บัวสำอาง พนักงานบริการ โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
962 นายเสน่ห์ เทียนรุ่งรัศมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
963 นายพรพจน์ เชี่ยววัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
964 นายวุฒิภัทร รัตนะวัน ครูจ้างสอน โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
965 นายพิสุทธิ์ วิจิตรสมบัติ นิสิตฝึกงาน มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/จราจร/ความปลอดภัย
966 นายจำลอง พึ่งเจียม ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
967 นางสมหญิง บุญลิขิต นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
968 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม นักวิชาการการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ
969 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม (การแสดงตลก)
970 นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม (การแสดงตลก)
971 นายประพิศ นกงาม ครูโรงเรียนวัดสำนักบก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม (การแสดงตลก)
972 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม (การแสดงตลก)
973 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม (การแสดงตลก)
974 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม (การแสดงตลก)
975 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกิจกรรม (การแสดงตลก)
976 นายยอด ทานนท์ ข้าราชการบำนาญ ครูผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
977 นางโฉมศรี ศรีรุ่งสุขจินดา ครูโรงเรียนวัดท้องคุ้ง คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
978 นายจิรศักดิ์ ขันอาษา ครูโรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
979 นางสาวกุลวรรณ เทวะหะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
980 นางกนกวรรณ มูลทองสงค์ ครูโรงเรียนบ้านมาบลำบิด คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
981 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
982 นายจารึก ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาเขื่อน คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
983 นายสิปปกร วินิจฉัย ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
984 นายชวลิต จงเห็นจิต ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
985 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
986 นายประกอบ กระดังงา ครูโรงเรียนอนุบาลบูรณิจฉ์ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
987 นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
988 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
989 นายประพิศ นกงาม ครูโรงเรียนวัดสำนักบก คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
990 นายสุทัศน์ชัย สุขทนารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลม คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
991 นายสุรศักดิ์ รักษาสุข ครูโรงเรียนชลกันยานุกูล คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
992 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
993 นางจีรวรรณ ไขรัศมี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
994 นายเผด็จ กาศร ครูโรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
995 นางนันตพร บุญหยาด ครูโรงเรียนวัดธรรมนิมิตร คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
996 นางพจนีย์วรรณ น้อยประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
997 นางมะโน อินทร์เจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
998 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการตัดสินการประกวด/การแข่งขันกิจกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
999 นางกิจพร วุฒิประดิษฐ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1000 นางกุหลาบทิพย์ มัตโน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1001 นางใกล้รุ่ง สุภาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1002 นางจันทิมา ศรเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1003 นางจานุรัตน์ อนันตชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1004 นางจินตนา ธานินพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1005 นางชุติมา แดงกระจ่าง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1006 นางนลินรัตน์ มาลาสง่าวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1007 นางนุชจรีย์ ดิษฐพริ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1008 นางพรทิพย์ ราชภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1009 นางเพชราวรรณ วงษ์เพชร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1010 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1011 นางเรณู เจิมนาค ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1012 นางละอองทิพย์ ไหวดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1013 นางลำเภาพรรณ อร่ามพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1014 นางวงเดือน พรหมรักษา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1015 นางวริศนันท์ พงศ์โนนคำ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1016 นางศิริวรรณ เจนจิตไพบูลย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1017 นางสังวาลย์ มากทรัพย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1018 นางสาวกรรณิการ์ สุขเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1019 นางสาวกาญจนา โกญจนาทกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1020 นางสาวกาญจนา หิรัญเกษตร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1021 นางสาวกุลวดี ชาวทะเล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1022 นางสาวขวัญจิต เปี่ยมปราณี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1023 นางสาวจารุณีภรณ์ มาเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1024 นางสาวชลธิชา เย็นสบาย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1025 นางสาวโชติกา นาคสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1026 นางสาวฐิติพร อมรมณีกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1027 นางสาวณัฐฐา เรืองอุไร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1028 นางสาวดารา ทองมนต์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1029 นางสาวทิพยรัตน์ อาจกิจ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1030 นางสาวธีฐิพร ชาติชาตรี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1031 นางสาวนพมาศ ทองศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1032 นางสาวนาถอนงค์ เตียเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1033 นางสาวนิตยา ฮวดเจ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1034 นางสาวปาริชา รัตนภคนันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1035 นางสาวปุณณภา ชาตินามสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1036 นางสาวพจนา แจ่มจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1037 นางสาวพนัชกร บุญพิมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1038 นางสาวพรภิมล เทศจัตุรัส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1039 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ พ่วงพี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1040 นางสาวพิมพ์พรรณ โรจน์แก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1041 นางสาวพิมพา ธีระกำจาย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1042 นางสาวพิมล มะโนลัย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1043 นางสาวภัชชษา ภิรกฤตภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1044 นางสาวมยุรี แซ่ตั๊ง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1045 นางสาวฤทัยรัตน์ ไข่ชัยภูมิ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1046 นางสาววชิรา คุณจักร ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1047 นางสาววรรธณีย์ สิงห์ปี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1048 นางสาววลัยพร พิบูรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1049 นางสาววันวิสา ปัญญาเลิศประภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1050 นางสาวศศิวิมล เสถียรเขต ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1051 นางสาวสุมาลี มงคลวรเดช ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1052 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีอุบล ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1053 นางสาวอพัชชา ปะกิริโย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1054 นางสาวอรอุษา กมลสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1055 นางสาวอัญชลี นพเก้า ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1056 นางสาวอุไรวรรณ บัวเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1057 นางสุจิตรา ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1058 นางสุวรรณรัตน์ ทุมทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1059 นางอรณีย์ ทับทอง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1060 นายจักรภัสร์ บุญรัตนบัณฑิต ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1061 นายชมภู ใจคง ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1062 นายชรินทร์พงษ์ วิศวสมภพ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1063 นายชัชภูมิ กมลรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1064 นายธนสาร นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1065 นายธรรมโรจน์ มงคลแช่มช้อย ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1066 นายธัญญา บุญเสริมสุข ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1067 นายธารารัตน์ บูรณะเรข ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1068 นายนนทรักษ์ ชื่นเบิกบาน ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1069 นายนิรันดร์ ตันตะราวงศา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1070 นายปฏิภาณ สละรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1071 นายพุทธิพงศ์ พงศ์ศาสตร์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1072 นายพุทธิพงษ์ แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1073 นายศิรินทร์ เวชวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1074 นายสิทธิพล สุธรรมาวิวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1075 นายสุพจน์ ตุลารัตนพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1076 นายสุริยา วงษ์ดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1077 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1078 นายอนุรักษ์ พุกประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1079 นายอภิวัฒน์ วัดเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1080 นายอุทัย ทาตุ่นใจ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1081 นายเอกพล เสงี่ยมพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1082 นางสาววริดา ตะวงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1083 นายเอกราช เหลี่ยมดี ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1084 นางสาวหทัยรัตน์ ธัญญเจริญ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1085 นางแก้วตา เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1086 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1087 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1088 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1089 นางสาวปทุมพร ยศวิชัย นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1090 นางสาวปัทมา สุกาญจนะ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1091 นางสาวเพ็ญศิริ สมเรือน นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1092 นางสาวมลุลี หงษ์ทอง นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1093 นางสาวศรัณยา โนนศิลา นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1094 นางสาวกฤติยา อินทร์บุตร นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1095 นางสาวกิ่งพัชร์ จิตวิสุทธิกุล นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1096 นางสาวกุลลดา แก้วลังกา นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1097 นางสาวจันทิมา ปะกำแหง นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1098 นางสาวจุฑามาศ รัชนจิตบริสุทธิ์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1099 นางสาวชนาทิพย์ แซ่ตั้น นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1100 นางสาวณัฐสุชา พจนดิลก นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1101 นางสาวเทียนษา ฝักฝ่าย นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1102 นางสาวธณัฎฐา วันจงคำ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1103 นางสาวธรรมชาติ กำจรฤทธิ์ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1104 นางสาวธิติยา ภิญโญคง นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1105 นางสาวนิติยา แม้นเสถียร นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1106 นางสาวนิภาพร ไชชนะ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1107 นางสาวบัวบูชา อุบาลี นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1108 นางสาวบุษกร บุญทองมาก นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1109 นางสาวเบญจมาภรณ์ สอนวัฒนา นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1110 นางสาวปรีชาภรณ์ ดิสริยะกุล นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1111 นางสาวปิยธิดา เอ้วะเม นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1112 นางสาวเพ็ญพร นันต๊ะเสน นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1113 นางสาวมายริน แดงสว่าง นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1114 นางสาววันเพ็ญ อินทรโชติ นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1115 นางสาวสิริภรณ์ อนันต์ธนพร นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1116 นางสาวสิริลักษณ์ เมฆฉาย นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1117 นางกัญญาณัฐ แซ่โง้ว นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1118 นางขวัญใจ สาระกูล นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1119 นางจรีรัตน์ เนื่องจำนงค์ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1120 นางเจษณี อนุสุริยา นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1121 นางณัฐฐาพร กมลเกษมวงศ์ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1122 นางทองพูล ภู่พิมล นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1123 นางนารีรัตน์ มารื่น นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1124 นางบังอร บุญเรือง นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1125 นางบุษรินทร์ ไพมณี นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1126 นางปราณี อโสโก นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1127 นางปุณยวีร์ จงศิริธนาศักดิ์ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1128 นางพิกุล พานิช นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1129 นางมรกต ณัฐรุจา นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1130 นางละมัย สว่างจิตต์ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1131 นางวงเดือน จำปาน้อย นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1132 นางวรรณนิภา ลิ้มภักดี นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1133 นางวรรณา ศรีสวัสดิ์ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1134 นางวไลทิพย์ เสมอพร้อม นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1135 นางสาวจันทนา กุลชุติญธร นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1136 นางสาวจำรัส จำปาน้อย นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1137 นางสาวปราณี เพิ่มสุข นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1138 นางสาวไพรินทร์ น้อยสกุล นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1139 นางสาวเยาวลักษณ์ สุดสงวน นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1140 นางสาวศิริพร โพธิ์คำ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1141 นางสุนันทา สนิทกูล นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1142 นายเกรียงไกร ไพมณี นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1143 นายชุติวัติ หอมเฮ้า นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1144 นายวารินทร์ แซ่ลี้ นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1145 นายไวพจน์ พลไชย นักการภารโรงโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1146 นางแก้วตา เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1147 นางมาลี พรหมสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1148 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1149 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1150 นายพิทักษ์ แพทย์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1151 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1152 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1153 นายสมพร หร่ายเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1154 นายอดิศร สุขใส ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการอำนวยการ การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1155 นางแก้วตา เข้มแข็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1156 นางสาววัลลิยา สุวรรณโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1157 นางสาวสมสนิท บุญญาภิสมภาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1158 นายเกษม เนียมสันเที๊ยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1159 นายฉรัต ไทยอุทิศ หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1160 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1161 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1162 นายวสันต์ นาวเหนียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1163 นายศิลป์ชัย สัมพันธ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1164 นายอุดม มัตโน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 คณะกรรมการที่ปรึกษา การประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
1165 นางสาวอำไพ คูศรี ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) รับรายงานตัว ควบคุมการประกวดและการแข่งขัน
1166 นางพูนทรัพย์ ชื่นวงศา ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) รับรายงานตัว ควบคุมการประกวดและการแข่งขัน
1167 นางกรรณิการ์ วงศ์สุเทพ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) รับรายงานตัว ควบคุมการประกวดและการแข่งขัน
1168 นางสาวชุติมา แซ่ลี้ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) รับรายงานตัว ควบคุมการประกวดและการแข่งขัน
1169 นางสาวจรรย์สมร ศราวณะวงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) สรุปรายงานผลการประกวดและการแข่งขัน
1170 นางสาวทวีพร สัจจกุล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) สรุปรายงานผลการประกวดและการแข่งขัน
1171 นายคชา ชั้นไพบูลย์ ผุ้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
1172 นายประวิทย์ ศรีพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1173 นางชลลดา วัดโส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1174 นางทองเครือ ภู่ประจำศิลป์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1175 นางสาวสุนันดา เฮงเจริญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1176 นางมะลิ ธรรมเมธา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1177 นางสาววัลฤดี โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1178 นางสาวอุษา นาวิน ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1179 นายวัลลภ รักษาศีล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1180 นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1181 นายมานะ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1182 นางสาวสุรีรัตน์ อมรมณีกุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1183 นางสาวสุรีรัตน์ อมรมณีกุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1184 นางสาวอัชนี วัยรัตนา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1185 นางสาวรัตติยา กรวยทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1186 นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1187 นางสาวอัญจนา ศรีใส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1188 นางสุพิชชา แก้วสวรรค์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1189 นางสาวรจนา กัลยา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1190 นางวรพรรณ มาแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1191 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
1192 นายสุวริศร์ กสิรัตน์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก )
1193 นางช่อชบา นาคบุญ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก )
1194 นางณัฐทราวดี คุณยิ่งใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก )
1195 นายกิตติชัย โพธิศรางกูล ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก )
1196 นางสาววราภรณ์ รังษี ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก )
1197 นางณภัทร พรหมบรรดาโชค ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิก )
1198 นายมานะ สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา )
1199 นางสาวสุรีรัตน์ อมรมณีกุล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา )
1200 นางสาวรัตติยา กรวยทอง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา )
1201 นายอนุสรณ์ สกุลเบิกไพร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา )
1202 นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา )
1203 นางสาวรจนา กัลยา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา )
1204 นางสาวบุษรา จุฑาเพ็ชร์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา )
1205 นายวัลลภ รักษาศีล ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา )
1206 นางสาวอัญจนา ศรีใส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา )
1207 นางสาวนภัสสร แซ่ชื้อ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา )
1208 นางวรพรรณ มาแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา )
1209 นางสาวอัชนี วัยรัตนา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา )
1210 นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา )
1211 นางสุพิชชา แก้วสวรรค์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการจัดการแข่งขันกิจกรรมนักเรียน ( กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา )
1212 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1213 นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1214 นางสาวอัญจนา ศรีใส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1215 นางสาวกานต์วิชญา เกษนอก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1216 นางสาววัลฤดี โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1217 นางสาวรัตน์วรา สามารถ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1218 นายจำลอง พึ่งเจียม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
1219 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม นักวิชาการเงิน และบัญชีชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
1220 นางสมหญิง บุญลิขิต นักวิชาการพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
1221 นางสาวอุทัยวรรณ ฝอยหิรัญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1222 นางกานดา พุทธรักษา ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1223 นางสาวปิยนันท์ อุดมมั่นถาวร ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1224 นางสาวอัญจนา ศรีใส ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1225 นางสาววัลดี โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1226 นางสาวกานต์วิชญา เกษนอก ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1227 นางมะลิ ธรรมเมธา ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1228 นางปวีณา ศิลส่ง ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1229 นางวันเพ็ญ นาควิเชียร ครูโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1230 นางจำเริญ อยู่ดี ครูโรงเรียนวัดสำนักบก คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1231 นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1232 นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1233 นางสาวจิตรลัดดา พรหมฉลวย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1234 นางสาวกรรณิการ์ วรอุไร ครูโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1235 นางสาวรัตน์วรา สามารถ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และประเมินผล
1236 นายมาณพ ภูภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1237 นายธนสาร นพรัมภา ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1238 นางสาวแก้วฟ้า ถนอมศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1239 นางเปรมฤดี มากชูชิต ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1240 นางรัฐวัลย์ สังขพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1241 นายอนุรักษ์ พุกประสงค์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1242 นางณัฐราวดี คุณยิ่งใหญ่ ครูโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1243 นางใกล้รุ่ง สุภาภรณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1244 นางสาวภัชชษา ภิรกฤตภิรมย์ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1245 นางสาวบุษกร บุญทองมาก นิสิตฝึกสอนโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1246 นางพิมลดา จินตนา เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1247 นางประภาศรี พิทอนวอน ศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1 คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1248 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1249 นายชรินทร์พงษ์ วิศวสมภพ ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1250 นางวงเดือน จำปาน้อย นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1251 นางเจษณี อนุสุริยา นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1252 นางสาวไพรินทร์ น้อยสกุล นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1253 นางละมัย สว่างจิตต์ นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1254 นางสาวจันทนา กุลชุติธร นักการภารโรง โรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1255 นายจำลอง พึ่งเจียม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีอาวุโส คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1256 นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียม นักวิชาการการเงินฯ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1257 นางสมพิศ จำนงจิต ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1258 นางสมหญิง บุญลิขิต เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุชำนาญการ คณะกรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1259 นายวัชรินทร์ พรจันทรารักษ์ ครูช่วยราชการ สพป.ชบ.1 ผู้ดูแลระบบโปรแกรมระบบศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
หรือผู้ดูแลประจำเขตพื้นที่ สพป.ชลบุรี เขต 1 โทร ICT : 038-288757 ต่อ 21 [email protected]
ศน.ไพรวัลย์ สูยะนันทน์ : ศน.สายสุรีย์พร เวหะชาติ : 089-404-8898
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]