หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 000701 13.100 การเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[15]
2 000702 13.200 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[14]
3 000703 13.300 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[14]

กรรมการตัดสิน
กิจกรรม : การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ลำดับ ชื่อ-สกุล บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวเตือนใจ แก้วรุจินันท์
2 นางนิตยา สดใส
3 นางสาวนุชจรี แก้วภา
4 นางฐิติมา บุญชู
5 นางอนันต์ยา พงศ์ไพทูรย์
6 นางสาวจีรนันท์ ดีด่านค้อ
7 นางทัศรา โอวาท
8 นางสาวอารยา คุ้มทรัพย์
9 นางสาวมุกดา สถาวร
10 นางสุมาลี อนันตกูล
11 นางกรรณิการ์ โลหิตโยธิน
12 นางศศิวิมล สุขสันติธรรม
13 นางณัฐฐากุล ศรีวิพัฒน์
14 นางนวพร เชื้อบุญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
หรือผู้ดูแลประจำเขตพื้นที่ สพป.ชลบุรี เขต 1 โทร ICT : 038-288757 ต่อ 21 ict@chon1.go.th
ศน.ไพรวัลย์ สูยะนันทน์ : ศน.สายสุรีย์พร เวหะชาติ : 089-404-8898
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]