สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเกาะ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 57 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงพิจิตรา   เจริญจิตต์
2. เด็กหญิงรินรดา   เจริญจิตต์
 
1. นายเจษฎา   ปะส่ิงชอบ