สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสะพานสี่ สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.1 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคติยา  รัตนวงษ์มงคล
2. เด็กหญิงปันฑิตา  งามโสภาพ
3. เด็กหญิงรุจิรา  สังวาลคำ
4. เด็กหญิงสุพิชญา  อุปชาคำ
5. เด็กหญิงอัจฉรา  พงษ์เทพิน
 
1. นางเจนวิภา  สุขกวี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 61 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกนกพร  ศรีไชย
2. เด็กชายวุฒินันท์  ประดิษฐ์แท่น
 
1. นายประเวช  ทองโอภาส
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิรัตน์  โพคาสี
2. เด็กชายอนันต์  พรมสิงห์
 
1. นายกิตติศักดิ์  สุรินทร์
2. นางสาววิลาวรรณ  จรูญผล
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมลลดา  ไป่
 
1. นางสาวมะณี  จันทร์โสภา