สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 75.06 เงิน 5 1. เด็กชายวัชรินทร์  อ่อนชื่นจิตร
2. เด็กชายอมรชัย  พึงหิน
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  สายหรุ่น
 
2 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  อ่อนทึกภูมิ
2. เด็กชายสุขสันต์  วงษ์พินิจ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  สายหรุ่น
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิดาภา  ทองอ่อน
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  ธนาชัย
3. เด็กหญิงสิริวรรณ  หลีแคล้ว
 
1. นายธนเดช  เมืองโคตร
2. นางสาวบุษยา  กำแพงแก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยุภาพร  ประทุมเนตร
 
1. นางสาวนุสสร  สอนใหม่