สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทพงษ์  แสงอ่อน
2. เด็กชายสุวินัย  จิตอนงค์
 
1. นายธนเดช  เมืองโคตร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศุภรดา  ตรีภรณ์
2. เด็กหญิงสมพร  ผาสุข
3. เด็กหญิงสุธาสินี  วงษ์สุข
 
1. นางสาวบุษยา  กำแพงแก้ว
2. นายเสถียร  เสนสาย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  ทองพันชั่ง
2. เด็กชายวุฒินันท์  ริมไธสง
3. เด็กชายอภิชัย  พรพจน์ธนมาศ
 
1. นายไชยพร  สายวงค์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไสยาสน์
2. เด็กหญิงบุษกร  บุญมา
3. เด็กหญิงเกศรินทร์  สว่างชื่น
 
1. นางสาวคนึงนิจ  สีดา
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  บุญหล้า
2. เด็กชายวงศธร  อ่อนชื่นจิตร
3. เด็กหญิงสุชาดา  อาจวารินทร์
 
1. นางนพรัตน์  ภักดีภันดอน
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ออละอ่อน
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  คมขำ
3. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญเลิศ
 
1. นางนพรัตน์  ภักดีภันดอน