สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุชศรา  เงินจันทร์
 
1. นางสาวจริยา  เลิศหทัยดี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กันอ่วม
 
1. นางภาวินี  ทองสุข
 
3 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 81.5 ทอง 10 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทองจาด
 
1. นางภาวินี  ทองสุข
 
4 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิติมา  มีวีระสม
2. เด็กหญิงอาระยา  พรมน้อย
 
1. นางสาวจริยา  เลิศหทัยดี
2. นางสาวดวงพร  รื่นรมย์
 
5 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กชายธรรมธร  ทรัพย์มูล
 
1. นางสาวเปรมฤดี  นภาลัย
 
6 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายกษาปพงษ์  พากิจรัตน์
 
1. นางสาวเปรมฤดี  นภาลัย
 
7 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจารุพัฒน์  สิงห์ลอ
 
1. นายนิติกร  ประเสริฐ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนพล  คงถาวร
2. เด็กหญิงสิรินภา  วะรี
 
1. นางสาวจินตนา   วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวทิพย์วรรณ  สีมาโลฤทธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  สุดวิสัย
2. เด็กชายเทเวศ  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวจินตนา   วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวทิพย์วรรณ  สีมาโลฤทธิ์
 
10 ศิลปะ ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภาวิตา  มีจินดา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สือขุนทด
3. เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วกล่ำ
 
1. นางสาวจริยา  เลิศหทัยดี
2. นางสาวสุนยตา  หวยสูงเนิน
 
11 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายครรชิต  สมโชค
 
1. นายปราโมทย์  บุญมี
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิงห์โท
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ไปดง
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลอนันท์
2. นายเจษฎา  ปะปุนไร่
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ช่างบุ
2. เด็กชายอภิชัย  ศิรินาม
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลอนันท์
2. นายเจษฎา  ปะปุนไร่
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชุติยานันต์  พันเงิน
2. เด็กหญิงสิริญญา  ชัยเสน
3. เด็กหญิงสุภาวี  จันทร์ศรี
 
1. นางชูกิจ  บุญมี
2. นางมิรันตรี  แบนมาก
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 80.5 ทอง 5 1. เด็กชายธนพนธ์  เอี่ยมเมือง
2. เด็กชายพิชิตชัย  พิจารณ์
3. เด็กชายพีรนัฐ  ภูนาเพชร
4. เด็กชายภาณุพงศ์  หวังคู่กลาง
5. เด็กชายภานุวิชญ์  วัฒนราช
6. เด็กชายอานนท์  จิตต์มั่น
7. เด็กชายเทเวศ  ชำนาญกิจ
8. เด็กชายเวชนิทัศน์  เจาะจง
 
1. นายชัยวัฒน์  อาชีวะ
2. นายนิติกร  ประเสริฐ
3. นายวุฒิพันธ์  อ่อนปัดชา
 
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนภัสกร  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กชายราชพฤกษ์  มอญพูด
3. เด็กหญิงแน๊ต  จันทร์
 
1. นางธนัชชา  แสงนิล
2. นางสาวผ่องอำไพ  เพ่งพิศ
 
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤษณา  จันทร์ไทย
2. เด็กชายพชรพล  สิทธิกา
3. เด็กหญิงอภิสรา  นาโควงศ์
 
1. นางสาวพรชิตา  ธรรมศิริ
2. นางพัชรี  เรืองฤทธิ์