สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมาบยางพร สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77.4 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุชศรา  เงินจันทร์
 
1. นางสาวจริยา  เลิศหทัยดี
 
2 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 70.75 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กันอ่วม
 
1. นางภาวินี  ทองสุข
 
3 ภาษาไทย การแต่งบทร้อยกรอง (กลอนสี่ ) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิติมา  มีวีระสม
2. เด็กหญิงอาระยา  พรมน้อย
 
1. นางสาวจริยา  เลิศหทัยดี
2. นางสาวดวงพร  รื่นรมย์
 
4 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 4 1. เด็กชายกษาปพงษ์  พากิจรัตน์
 
1. นางสาวเปรมฤดี  นภาลัย
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75 เงิน 10 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สิงห์โท
2. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ไปดง
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลอนันท์
2. นายเจษฎา  ปะปุนไร่
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 79 เงิน 10 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ช่างบุ
2. เด็กชายอภิชัย  ศิรินาม
 
1. นางสาวกิตติยา  สกุลอนันท์
2. นายเจษฎา  ปะปุนไร่