สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงณัชชา  ปานอ่อน
 
1. นางสาวภคพร  พิลาบ
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศราวุธ  สืบสวน
 
1. นางสาวมัสยา  โซ๊ะศิริ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เหล็งจุ๊ย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วคำสอน
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  สีหารัตน์
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ยงศิริ
2. นางอุมาพร  สิริวันต์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0 - 1. เด็กหญิงธูปหอม  คล้ายแก้ว
2. เด็กหญิงบุษบา  แก้วกาบิน
3. เด็กหญิงยุพิน  ทาจะปุ
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ยงศิริ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวศิริประภา  วงศ์พินิจ
2. นางสาวสุดารัตน์  สังขทา
3. นางสาวอรณี  พฤทธิพงศ์
 
1. นางสาวภคพร  พิลาบ
2. นางวิภาวรรณ  สุวรรณรุ่งเรือง
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กชายวุฒิศาล  แก้วละมุล
2. เด็กชายสมประสงค์  ดวงอดุลย์
 
1. นางสาวมัสยา  โซ๊ะศิริ