สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปากแพรก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เหล็งจุ๊ย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วคำสอน
3. เด็กหญิงเอื้องฟ้า  สีหารัตน์
 
1. นางสาวสุวคนธ์  ยงศิริ
2. นางอุมาพร  สิริวันต์
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. นางสาวศิริประภา  วงศ์พินิจ
2. นางสาวสุดารัตน์  สังขทา
3. นางสาวอรณี  พฤทธิพงศ์
 
1. นางสาวภคพร  พิลาบ
2. นางวิภาวรรณ  สุวรรณรุ่งเรือง