สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชาดา ชัยประเสริฐสุด  000122
 
1. นางสาวณิศรา ปานทิพย์  000122
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายวโรดม อนันตกูล  000123
 
1. นางสาวสุกัญญา สวรรคทัต  000123
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุจิกร แต้สกุล  000269
 
1. นายประมูล เมาคลี  000269
 
4 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายแจนลิส คัสโทริโอ  000055
 
1. MissMary Joyce Estepa  000055
 
5 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเจนเซ่น คัสโทริโอ  000056
 
1. Mr.Reydante Acedillo  000056