สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสองภาษาระยอง(EP) สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชาดา ชัยประเสริฐสุด  000122
 
1. นางสาวณิศรา ปานทิพย์  000122
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงรุจิกร แต้สกุล  000269
 
1. นายประมูล เมาคลี  000269