สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยดา  โคตรหัสดี
 
1. นางชลลดา  แพงสีชา
 
2 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรยุทธ  จิตสงบ
 
1. นางสาวรุ่งราตรี  พานิช
 
3 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 52.2 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายรัตนพล  ภูทอง
2. เด็กชายสิทธิพล  พลกระโทก
 
1. นางสาวนภัค  ศรีสุวรรณ
2. นางสาวรุ่งราตรี  พานิช
 
4 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52.2 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธันยธร  จอมทอง
2. เด็กชายนันทวัฒน์  กระจ่างศรี
 
1. นางสาวรุ่งราตรี  พานิช
2. นางสาววิชชุดา  ภักดีเจริญ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงสิริกร  ยศศิริ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ถนอมทรัพย์
 
1. นางปริยะดา  กนกโชติวงษ์
2. นางสาวพรพิมล  รัตนสำรวจ
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนา  สนธิพันธ์
 
1. นางฉัตรมน  อินทศร
 
7 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสร็จธุระ
2. เด็กชายมงคล  พันธ์สำฤทธิ์
3. เด็กชายรัชชานนท์  กรีวัชรินทร์
 
1. นางปริยะดา  กนกโชติวงษ์
2. นางสาวสุทธิดา  เกตุจรูญ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทเส้น) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สดใส
2. เด็กหญิงรัชดาพร  ปฐมลักษณ์
3. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ชัยนา
 
1. นางพรพิมล  ไชยชาญ
2. นางศุภานัน  อินทรฑูต
 
9 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ลิ้มวิไล
 
1. นางฉัตรมน  อินทศร
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 36.72 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงสโรชา  ปฐมลักษณ์
 
1. นางฉัตรมน  อินทศร
2. นางสาวสุริยา  ลี้รัตนา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  จงนอก
2. เด็กหญิงสุวนันท์  อัครบุตร
 
1. นางสาวดวงใจ  หอมหวล
2. นางสาวรุ่งราตรี  พานิช
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภควดี  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเปมิกา  พงษ์รามัญ
 
1. นายประทีป  สีเผือก
2. นางสาวสุทธิดา  เกตุจรูญ
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เสาวรส
2. เด็กหญิงปริญาภัทร  กลางโหลน
 
1. นางวดี  บุญทด
2. นางสาวสุทธิดา  เกตุจรูญ
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐญา  จันส่ง
 
1. นางสาวสุทธิดา  เกตุจรูญ