สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปิยดา  โคตรหัสดี
 
1. นางชลลดา  แพงสีชา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรชนิตว์  จงนอก
2. เด็กหญิงสุวนันท์  อัครบุตร
 
1. นางสาวดวงใจ  หอมหวล
2. นางสาวรุ่งราตรี  พานิช
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงภควดี  ประสิทธิ์
2. เด็กหญิงเปมิกา  พงษ์รามัญ
 
1. นายประทีป  สีเผือก
2. นางสาวสุทธิดา  เกตุจรูญ