สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. ระยอง เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑
จังหวัด ระยอง
ระหว่าง วันที่ ๘-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรยุทธ  จิตสงบ
 
1. นางสาวรุ่งราตรี  พานิช
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสร็จธุระ
2. เด็กชายมงคล  พันธ์สำฤทธิ์
3. เด็กชายรัชชานนท์  กรีวัชรินทร์
 
1. นางปริยะดา  กนกโชติวงษ์
2. นางสาวสุทธิดา  เกตุจรูญ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ป.1-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เสาวรส
2. เด็กหญิงปริญาภัทร  กลางโหลน
 
1. นางวดี  บุญทด
2. นางสาวสุทธิดา  เกตุจรูญ